ทีโอที จัดกิจกรรมโครงการ TYC ครบ 12 ชุมชน ที่ชุมชนมาบตาพุด จ.ระยอง หนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างโอกาสเป็นพลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อน ไปสู่นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 12:40:38 น.
กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--ทีโอที

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2560) ที่โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม TOT Young Club 2560 ""เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน"" โดยมี เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยาน ในงานพิธีลงนามโครงการ TOT Young Club ""TYC เด็กไทยมีดีใช้ไอที เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน"" ระหว่าง นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TYC เป็นผู้ลงนามร่วมกับ นายนิมิต บูรพาสถิตย์ ปลัดเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง นายถาวร เขียนเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นายสมควร ทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนชุมชนมาบตาพุดที่มีวิถีชีวิตของชุมชนที่ต้องอยู่คู่กับโรงงานมีความเกื้อกูลกัน และมีวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ แม้สภาวะแวดล้อมจะเปลี่ยนไป โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการรับรู้และมาพัฒนาเศรษฐกิจขยายตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่าน e-Commerce เป็นพลังประชารัฐเพื่อไปสู่นโยบาย ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนมาบตาพุด ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจจากภายในสู่ภายนอกประเทศโดยส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมการสร้างสรรค์มาพัฒนาเศรษฐกิจขยายฐานตลาดสร้างรายได้ ให้กับชุมชนผ่านการซื้อขายออนไลน์ e-Commerce เป็นพลังประชารัฐเพื่อไปสู่นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดย ชุมชนมาบตาพุดเป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองระยอง และบางส่วนของอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 204 กิโลเมตร เมืองมาบตาพุดเป็นพื้นที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการพัฒนาชายฝั่งภาคตะวันออกและยังเป็นเขตอุตสาหกรรมหนักที่สำคัญของประเทศอีกด้วยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนดั้งเดิมกับอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และมีพื้นที่ป่าบางส่วน โดยมีคำขวัญของเมืองว่า มาบตาพุดเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม นำเทคโนโลยี ประเพณีวันไหล ใส่ใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม มีสินค้าที่เป็นไฮไลท์ คือ จักสานกระจูด ผ้าบาติก ผ้าไทย เครื่องประดับไข่มุก สบู่น้ำมันธรรมชาติ เครื่องหนัง น้ำพริก ขนมเปี๊ยะ 8 เซียน ขนมบ้าบิ่นถังแตก ทุเรียนทอดกรอบ สละลอยแก้ว และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและขึ้นชื่อของมาบตาพุด คือ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพืชพันธ์สมุนไพรมากกว่า 260 ชนิด (กว่า 20,000 ต้น) ให้ศึกษาหาความรู้ด้านพฤษศาสตร์และสมุนไพร หาดสุชาดา เป็นต้น

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club บมจ.ทีโอที กล่าวว่า โครงการ TYC เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ของ ทีโอที โดยดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ในการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงตอบสนองนโยบายภาครัฐและรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรวมถึงการเป็นเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ทั้งนี้สำหรับชุมชนเดิมในโครงการ ""TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อชุมชน"" ในปี 2556-2559 ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 36 ชุมชน และปี 2560 ทีโอที ได้ตั้งเป้าจัดกิจกรรมชุมชนใหม่ TYC จำนวน 12 ชุมชน โดยการจัดกิจกรรม TYC ชุมชนมาบตาพุด จ.ระยอง ครั้งนี้ นับเป็นแห่งที่ 12 ของกิจกรรมTYC ปี 2560 ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย ทีโอที ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น นำไอทีและนวัตกรรมผลักดัน องค์การบริหารส่วนตำบลและ โรงเรียน มีเป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมเป็นพลังประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งโดยการสนับสนุนให้ชุมชนนำจุดเด่นของชุมชนมาสร้างการรับรู้และขยายตลาดสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในโดยคนในชุมชน ซึ่งจะสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ชุมชนใช้นวัตกรรมมาเพื่อเสริมศักยภาพชุมชน และมีความยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งส่วนราชการท้องถิ่น อบต.หน่วยงานท่องเที่ยว สื่อมวลชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในชุมชนโดยมี ทีโอที ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านโทรคมนาคมได้นำศักยภาพขององค์กรสนับสนุนในการนำความรู้ด้าน Social Media เพื่อขยายภาคการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงสนับสนุนภูมิปัญญาความรู้ในท้องถิ่น นำผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนมาบริหารจัดการสร้างสรรค์พัฒนา และสร้างโอกาสให้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ปี 2560 โครงการ TYC ของ ทีโอที ได้สนับสนุนทั้งในด้านของ application การซื้อขายออนไลน์ การพัฒนาและทำตลาดผ่านเว็บไซต์และ facebook ของชุมชน ซึ่งจะตอบโจทย์ของรัฐบาลในการที่จะสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนขยายสู่ตลาด โดยโครงการฯ จะมีการ อบรมให้ความรู้ในการใช้งานด้าน ICT ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เช่น การสร้าง web page ชุมชน การใช้ Facebook การตกแต่งภาพการถ่ายทำวิดีโอ พร้อมทั้งการนำเสนอขายสินค้าชุมชนผ่านช่องทาง e-Commerce ด้วยการสร้างสื่อSocial media ของชุมชนสร้างเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกัน รวมถึงการนำระบบการซื้อขาย e-Commerce มาต่อยอดขยายตลาดให้กับชุมชน ทั้งนี้ ในปี 2560 ทีโอที จัดกิจกรรมชุมชนใหม่ TYC แล้ว จำนวน 11 ชุมชน โดยชุมชนมาบตาพุด จ.ระยอง เป็นชุมชนแห่งที่ 12 ซึ่งทั้ง 12 ชุมชน ได้มีการจัดทำ Facebook Page และเพื่อให้ผู้สนใจเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์หรือแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้เกิดขึ้นในชุมชนแล้ว ยังเป็นส่วนที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนอีกด้วย โดย Facebook Page ประกอบด้วย

ชุมชนบ้านเกาะหวาย จ.นครนายก https://www.facebook.com/tyckohwai/
ชุมชนถ้ำรงค์ จ.เพชรบุรี https://www.facebook.com/tycthamrong/
ชุมชนน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ https://www.facebook.com/tycnamkliang/
ชุมชนเทศบาลเรณูนคร จ.นครพนม https://www.facebook.com/tycrenu/
ชุมชนวิทยาลัยอาชีวสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี https://www.facebook.com/tycsingburi/
ชุมชนเทศบาลตำบลป่าป้อง จ.เชียงใหม่ https://www.facebook.com/tycpapong/
ชุมชนอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ https://www.facebook.com/tyclaplae/
ชุมชนพนางตุง-ทะเลน้อย จ.พัทลุง https://www.facebook.com/tycthalenoi/
ชุมชนบ้านดงกระทงยาม จ.ปราจีนบุรี https://www.facebook.com/tyckratongyam/
ชุมชนกะเปอร์ จ.ระนอง https://www.facebook.com/tyckapoe/
ชุมชนบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ https://www.facebook.com/tycbangnamphung/

ชุมชนมาบตาพุด จ.ระยอง https://www.facebook.com/tycmaptaphut/ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 7 พฤศจิกายน 2560

ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด
โทรศัพท์ 0 2574 9944 โทรสาร 0 2574 9541
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง