สาขาบัญชี คณะพาณิชย์ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ Accounting’s Day ครั้งที่ 1

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 16:44:29 น.
กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิด โครงการ Accounting's Day ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นางสาวพิราอร ทองนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประธานสาขาวิชาการบัญชี และนายจักรกฤษณ์ คงแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประธานสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นผู้กล่าวคำรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย มีอาจารย์วิชาการบัญชี นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม กว่า 400 คน

โครงการ Accounting's Day ครั้งที่ 1 เป็นความร่วมมือของสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ที่ต้องการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อแสดงนิทรรศการผลงานทางด้านการบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี ภายใต้หัวข้อต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานบัญชีในยุคดิจิตัล การจัดการกำไรในภาคธุรกิจ เป็นต้น และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ทางวิชาชีพบัญชี สามารถนำความรู้มาประยุกต์ ตลอดจนวิเคราะห์อุปสรรคปัญหาต่างๆ ได้

ต่อจากนั้น ในเวลา 10.00 น. ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เป็นตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา กล่าวคำต้อนรับ คุณพิมพ์รภัส สุขธิติพัฒน์ หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการบริษัท Optimum Accounting Service Co., Ltd. และ คุณธนทรรศ ปานรัตน์สกุล ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีบริษัท Optimum Accounting Service Co., Ltd. ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร ให้ความรู้กับนักศึกษา ในโครงการอบรมบุคลิกภาพกับความคาดหวังของผู้ประกอบการเพื่อความสำเร็จในการทำงานในวิชาชีพบัญชี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง