นวส รับโล่เชิดชูเกียรติการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จาก ปปช

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 14:25:05 น.
กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีและขอชื่นชม นางสาวณัฐสุรางค์ กฤษฎาเรืองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จาก จากสำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา รับโล่เชิดชูเกียรติการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในพิธีมอบรางวัล NACC Awards 2017 จาก พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือป.ป.ช. ได้จัดพิธีมอบรางวัล "NACC Awards 2017" แก่บุคคล หน่วยงานรัฐ องค์กรภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่สร้างสรรค์ผลงานด้านการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในโอกาสวันครบรอบ 18 ปี สถาปนาสำนักงานป.ป.ช.

สำหรับพิธีมอบรางวัล "NACC Awards 2017" แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1.โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต 2.โครงการยกย่องผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 3.รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4.รางวัลองค์กรโปร่งใส 5.โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต 6.รางวัลช่อสะอาด

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ นางสาวณัฐสุรางค์ กฤษฎาเรืองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จาก จากสำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับโล่เชิดชูเกียรติการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะพิจารณาจาก 1.มีความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มั่งคง 2.มีการการยืดหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อความซื่อสัตย์สุจริต 3.มีความพากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต และ4.การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ในการดำรงชีวิตและต่อต้านการทุจริต สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตร ได้วางแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น มาโดยตลอด และประกาศให้กรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องให้ข้าราชการทุกระดับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปลอดจากการทุจริตทุกระดับชั้น โดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นกลาง ไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นกระบอกเสียง เปิดโปงเรื่องราวการทุจริตออกสู่สังคมต่อไป

ขณะที่นางสาวณัฐสุรางค์ กฤษฎาเรืองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จาก จากสำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ในฐานะข้าราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุด โดยส่วนตัว มองว่าข้าราชการคือที่พึ่งของประชาชน ควรทำตนเป็นแบบอย่างน่าเลื่อมใส ซึ่งตนเองมีจิตวิญญาณของการเป็นข้าราชการที่ดี ทุ่มเทเสียสละ สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานทำกิจกรรมดี เพื่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น พัฒนาความรู้ ความสามารถตน มีความเพียรและความอดทน และจะตั้งใจทำคุณความดีต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง