ภาพข่าว: สัมมนาวันนักบริหารงานบุคคลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 18:04:20 น.
กรุงเทพฯ--14 ธ.ค.--โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา
รศ.ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (คนที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการพระราชวัง ให้เกียรติเป็นประธานในงานสัมมนา "วันนักบริหาร

งานบุคคลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560" พร้อมด้วย ดร. ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ (คนที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ตัวแทนคณะผู้จัดงาน โดยมี ดร. พานิช เหล่าศิริรัตน์ (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, รศ.สมบัติ กุสุมาวลี (คนที่ 5 จากซ้าย) คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล (คนที่ 6 จากซ้าย), ปรีชา ปลื้มจิตต์ (คนที่ 1 จากซ้าย) และ จรูญศักดิ์ ฉวีศักดิ์  (คนที่ 7 จากซ้าย) พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง