ภาพข่าว: เพชรบุรีขานรับระบบส่งเสริมการเกษตร Training and Visiting System (T&V) เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 17 มกราคม 2561 15:29:00 น.
กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--กรมส่งเสริมการเกษตร

นายวันชัย คนงาม เกษตรจังหวัดเพชรบุรี จัดกระบวนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ขานรับตามนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตร Training and Visiting System (T&V) เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ได้มอบหมายคณะทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ชุดที่ 3 นำโดยนายชาญณรงค์ พวงสั้น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่อำเภอบ้านลาด โดยบูรณาการหน่วยงานร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลต่อที่ดีต่อเกษตรกรไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง