ประกาศรับสมัครหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 12:13:04 น.
กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
ตำแหน่งที่รับสมัคร : หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2
จำนวนที่รับ : 80 อัตรา
ประเภทของงาน : ราชการ
ลักษณะของงาน : ระยะเวลาการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 130 ชั่วโมง ประกอบด้วย
- การเรียนรู้ในห้องเรียน 51 ชั่วโมง
- การชี้แจงและนำเสนอผลงานนวัตกรรม 24 ชั่วโมง
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่
- การศึกษาดูงานในประเทศ 3 ครั้ง 18 ชั่วโมง
- การศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง 12 ชั่วโมง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานเครือข่ายนวัตกร 25 ชั่วโมง โดยกำหนดให้มีการศึกษาอบรม ในวันและเวลา ดังนี้
วันศุกร์และวันเสาร์เวลา 09.00 – 16.30 น.
สถานที่ในการจัดอบรม : ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หรือสถานที่อื่นใน ก.ท.ม.
หมายเหตุ : สถานที่ในการจัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ แต่จะประกาศ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนมีการศึกษาอบรม
คุณสมบัติผู้สมัคร : คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา
ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
(2) ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การมหาชนที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ชำนาญการพิเศษขึ้นไป
(3) นักการเมืองระดับชาติ หรือท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
(4) บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน : ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพฯ

วิธีการรับสมัคร : กรอกรายละเอียดในใบสมัคร โดยดาวน์โหลดทาง www.igpthai.org และ www.opdc.go.th พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ส่งได้ที่ (1) e-mail : innoopdc2@igpthai.org (2) ไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ที่

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หมายเหตุ: โครงการหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9021 และ 02-141-9928
หรือ 09-8624-1559 หมายเลขโทรสาร 02-143-9365
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง