กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง ศูนย์ดำรงธรรม“

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 18 กันยายน 2550 15:58:28 น.
กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง "ศูนย์ดำรงธรรม“ ซึ่งเป็นศูนย์บริการข่าวสาร ทั้งในกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้บริการข้อมูลและรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับงานของกระทรวงมหาดไทย

ในปัจจุบันบทบาทของศูนย์บริการข่าวสารมหาดไทยได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน จึงได้มีการปรับปรุงศูนย์บริการข่าวสารมหาดไทยให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย” โดยมีพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมในมิติใหม่อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2545 ซึ่งตรงกับวันดำรงราชานุภาพ

นางสาวสมพร สังข์นิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึง ภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยว่า ศูนย์ดำรงธรรมมีหน้าที่ในการรับเรื่องราว ร้องทุกข์ ร้องเรียนจากประชาชน โดยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนรับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ยังมีภารกิจที่เกิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมคือ “กองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ความช่วยเหลือพลเมืองดีที่ได้รับผลกระทบจากการช่วยเหลือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในภาวะฉุกเฉิน จน ตนเองได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต โดยที่ผู้นั้นมิได้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องใน เหตุการณ์นั้นๆ

ดังนั้น หากผู้ใดได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดต้องการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ดำรงธรรม สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์สายด่วน หมายเลข 1567 (เบอร์เดียวทั่วประเทศ / ผู้โทรเข้าไม่เสียค่าใช้จ่าย) หรือส่งเป็นจดหมายร้องเรียนได้ที่ ตู้ ปณ.101 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ 10206 ต่างจังหวัดส่ง ตู้ ปณ.101 ปทจ.จังหวัดนั้นๆ หรือร้องเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.mahadthai.com รวมทั้งสามารถเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ตั้งศูนย์ดำรงธรรม อาคารดำรงราชานุภาพ ชั้น 2 กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ยังสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดและที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอทุกแห่ง

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง