กสร. มอบประกาศเกียรติคุณ 135 สถานประกอบกิจการภาคเหนือ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 12:43:05 น.
กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ ภาคเหนือ 135 แห่ง ที่ดำเนินธุรกิจสอดคล้องได้ตามมาตรฐานแรงงาน มุ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แรงงานในพื้นที่

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงานบังคับ และไม่มีการค้ามนุษย์ โดยมุ่งเน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของสถานประกอบกิจการ เพื่อปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานตามข้อกำหนดจนสามารถประกาศแสดงตนเองได้ว่าเป็นสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการได้ตามมาตรฐาน ทั้งนี้ กสร.ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการในภาคเหนือ รวม 135 แห่ง ที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม บริหารจัดการแรงงานสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและหลักการสากล ตลอดจนแสดงความมุ่งมั่นโดยนำหลักการของแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี หรือ GLP ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ โดยแบ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยด้วยการประกาศแสดงตนเอง หรือ TLS 74 แห่ง และสถานประกอบกิจการนำหลักการของ GLP ไปใช้ 61 แห่ง

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า กสร.จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้สถานประกอบกิจการทั้ง 135 แห่งนี้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณว่า สถานประกอบกิจการดังกล่าวมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและหลักการสากล มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทำให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่แรงงานในพื้นที่ที่จะเข้าสู่การจ้างงานของสถานประกอบกิจการเหล่านี้ รวมไปถึงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้สถานประกอบกิจการได้ธำรงรักษามาตรฐานและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการอื่น ๆ ต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง