เมื่อนายจ้างไม่ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 16:30:37 น.
กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--ไบรท์ ทีวี

ความปลอดภัยของลูกจ้างคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นายจ้างทุกคนควรเอาใจใส่ การปฏิบัติหน้าที่ของนายจ้างตามกฏหมายของกองทุนเงินทดแทนจะต้องลงทะเบียนนายจ้างภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป จ่ายเงินสมทบในเวลาที่กำหนดและแจ้งการประสบอันตรายของลูกจ้างภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบ ในกรณีที่นายจ้างจ่ายเงินสมทบเกินเวลาที่กำหนด จะต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 3 ต่อเดือนของเงินสมทบที่ต้องจ่าย ในกรณีนายจ้างไม่ลงทะเบียนภายใน 30 วันหรือไม่แจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหายของลูกจ้างต่อสำนักงานประกันสังคมตามแบบที่กำหนดภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่นายจ้างทราบ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับ

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน หรือทาง www.sso.go.th และสายด่วน 1506
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง