ท้องถิ่นหรือชุมชนมีเฮ! กรมการท่องเที่ยวจ่อประกาศเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว ในท้องถิ่นหรือชุมชนเพิ่มเติม

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- พุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 11:18:40 น.
กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--Syllable

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดให้ท้องถิ่นหรือชุมชนยื่นคำขอรับการประเมินพื้นที่เพื่อประกาศกำหนดเขตพื้นที่การท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน ให้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้งาน เผยผลดีในการเข้าไปช่วยอบรมแนวทางทำการตลาด การต้อนรับนักท่องเที่ยว และวิธีดูแลนักท่องเที่ยว ขณะที่ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าบ้านที่ดี หรือเจ้าบ้านน้อย จะได้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตามกฎหมายอย่างเต็มภาคภูมิ

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว เตรียมประกาศเขตพื้นที่การท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนเพิ่มเติม เพื่อเป็นการส่งเสริมมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นการเฉพาะ โดยท้องถิ่นหรือชุมชนทั่วประเทศสามารถส่งคำขอรับการประเมินพื้นที่ฯ มายังกรมการท่องเที่ยวได้ และภายหลังจากมีการประกาศกำหนดเขตพื้นที่การท่องเที่ยวให้ท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น ๆ แล้ว กรมการท่องเที่ยวจะเข้าไปช่วยอบรมเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ที่จะเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือชุมชน เช่น การต้อนรับนักท่องเที่ยวภาษาต่างประเทศ การทำการตลาด การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ กฎระเบียบที่จำเป็น การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น ทางกรมการท่องเที่ยวจะลงพื้นที่ประเมินพื้นที่ฯ ณ บ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เร็ว ๆ นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาชมการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบ Moto GP ในเดือนตุลาคมนี้ โดยคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชมการแข่งขันดังกล่าวจำนวนมาก

ทั้งนี้ การประกาศเขตพื้นที่การท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากได้เล็งเห็นว่าชุมชนหรือท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมีความหลากหลายของธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยบุคคลผู้เป็นรากฐานหลักของท้องถิ่นนั้น ๆ ที่เรารู้จักกันในนาม "ปราชญ์ชาวบ้าน" หรือบุคลากรรุ่นใหม่ของท้องถิ่นที่เราเรียกกันว่า "เจ้าบ้านที่ดี" หรือ "เจ้าบ้านน้อย" ซึ่งมิได้มีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนดให้เป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมาย แต่เมื่อพื้นที่ท้องถิ่นหรือชุมชนใดได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่การท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นผู้ประกาศยกเว้นคุณสมบัติให้ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ ผู้สื่อความหมายท้องถิ่น หรือ เจ้าบ้านน้อย ในท้องถิ่นนั้นได้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือ ไกด์ท้องถิ่น ที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

สำหรับการยื่นคำขอประเมินพื้นที่เพื่อประกาศกำหนดเป็นเขตพื้นที่การท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่ ต้องเป็นความสมัครใจของคนในท้องถิ่นหรือชุมชน และมีความพร้อมที่เหมาะสม โดยท้องถิ่นหรือชุมชนที่ยื่นคำขอต้องเป็นผู้กำหนดขอบเขตพื้นที่ สำหรับเกณฑ์การประเมินพื้นที่ฯ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) การมีแหล่งท่องเที่ยวหรือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีลักษณะโดดเด่น มีคุณภาพ ดึงดูดใจ และมีคนเดินทางมาท่องเที่ยวอยู่แล้ว (2) มีจำนวนผู้สื่อความหมายหรือบุคลากรในท้องถิ่นที่พร้อมเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในจำนวนที่เพียงพอ (3) มีการรวมกลุ่มบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง (4) มีแผนและมาตรการในการจัดการท่องเที่ยวครอบคลุมการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ความปลอดภัย และการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2560 กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ และได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนเพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่ โดยมีพื้นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ฯ ไปแล้ว จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ (1) ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (2) ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (3) ชุมชนบ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ (4) ชุมชนแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สำหรับในปี 2561 ชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีความสนใจสามารถแจ้งความประสงค์โดยยื่นคำขอมาที่กรมการท่องเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2214 1387 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.tourism.go.th

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง