มศว จัด “การประชุมสัมมนาวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด: แนวทางใหม่สำหรับการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ข่าวทั่วไป Monday July 16, 2018 17:12 —ThaiPR.net

มศว จัด “การประชุมสัมมนาวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด: แนวทางใหม่สำหรับการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

กรุงเทพฯ--16 ก.ค.--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference หรือ ภายใต้แนวคิด: แนวทางใหม่สำหรับการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธาน Engagement Thailand กล่าวว่า งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เราจัดเป็นครั้งที่ 5 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์มาจาก แนวคิดที่เชื่อมโยงระหว่าง ภารกิจหลักทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง และระหว่างมหวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
เครือข่ายมหวิทยาลัยเพื่อสังคม หรือ Engagement Thailand จึงริเริ่มขึ้น โดยมีคณะกรรมการและผู้แทนจากหลากหลายสถาบัน เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และเป็นจุดประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจพันธกิจเพื่อสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานสัมมนาทางวิชาการในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปล่ยนความรู้ประสบการณ์ และเพื่อให้เกิดการยกระดับงานวิชาการจากผลงานเพื่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทุกปี โดยปีนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดงาน
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจต่อสังคม ไม่เพียงแต่ในด้านการจัดการศึกษาเพียงเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นต่อพันธกิจการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ตลอดจนการบริการวิชาการแก่สังคม การสืบสาน และเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในการผลักดันพันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงร่วมกับเครือข่าย Engagement Thailand ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของประเทศไทย ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การบูรณาการกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย การพัฒนาอาจารย์และนักวิจัย การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา ตลอดจนการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนกับภาคชุมชน ภาคประชาคม ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ งานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 นี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมแนวคิดมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีชื่อเสียงระดับชาติหลายท่าน ในการให้มุมมองและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อร่วมกันสร้างแนวทางลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงการเรียนรู้กรณีศึกษาจากผู้ที่ทำงานรับใช้สังคมจากหลายหน่วยงานทั่วประเทศ อันเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม
โดยภายในงานมีการรวบรวมโครงการที่มหาลัยในภาคเครือข่ายต่างๆ ได้ลงพื้นที่ทำการวิจัยเพื่อรับใช้สังคม โดยมีหลายโครงการที่น่าสนใจอาทิ
- โครงการบริหารจัดการเกษตรผสมผสานพื้นที่นาข้าวร่วมกับการเลี้นงกุ้มก้ามแดงเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในนาข้าว โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากฟาร์มที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม นอกเหนือจากการปลูกข้าวในนาเพียงอย่างเดียว
- โครงการการพัฒนานักวิจัยชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม: การถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เป็นโครงการสร้างนักวิจัยในชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม จากการลงพื้นที่ให้ความรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อให้ชาวบ้านที่เจ้าร่วมโครงการได้รู้จักกระบวนการทำวิจัยได้ด้วยตัวเอง และนำคววามรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาชุมชน พร้อมถ่ายทอกทักษะนักวิจัยจากรุ่นพี่ไปสู้รุ่นน้อง
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนไทยพวนอย่างยั่งยืนระยะที่ 1-2 โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนหนองแสง ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และให้ชาวหนองแสง มีทักษะทางการสื่อสารเบื้องต้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดนทำออกมาทั้งในรูปแบบ สารคดี , เส้นทางจักรยาน และ ป้ายประชาสัมพันธ์
- โครงการการกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อท้องถิ่มภาคใต้ โดยการให้ความรู้แก่ชุมชนในการใช้ประโยชน์จากต้นสาคูให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยแป้งสาคูสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมายอาทิเช่น ฟิล์มบริโภคได้ (Bio film), แป้งโดว์, แป้งพัฟและแป้งฝุ่นโรยตัว รวมไปถึงนำไปเป็นแป้งที่ใช้ทำขนมได้ และ เม็คสาคู ได้อีกด้วย
ในปีนี้ ปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 (The 5th Engagement Thailand Annual Conference) ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีในการนำภารกิจดำเนินงาน ด้าน Engagement และเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อพัฒนาอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้ และได้ศึกษาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการทำงานวิจัยรับใช้สังคม/ชุมชนมากขึ้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดโครงการการประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้แนวคิด: แนวทางใหม่สำหรับการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม "A better way for social impact creation and social inequality reduction" โดยมุ่งหวังให้เกิดการดำเนินการอย่างแท้จริงในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อสังคมไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ