TCDC จับมือ สสวท. และภาคเอกชนเปิด “ชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์” (Young Designer Club) พัฒนาทักษะการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในเยาวชน ตอบโจทย์เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0

ข่าวทั่วไป Wednesday July 25, 2018 15:51 —ThaiPR.net

TCDC จับมือ สสวท. และภาคเอกชนเปิด “ชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์” (Young Designer Club) พัฒนาทักษะการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในเยาวชน ตอบโจทย์เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 กรุงเทพฯ--25 ก.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับ สสวท. สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เปิดโครงการ "ชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์" หรือ "YOUNG DESIGNER CLUB" (YDC) ชมรมแนวใหม่ที่มุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนมี ทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) และความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) พร้อมก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้กรอบการพัฒนาเยาวชน ทั้ง 3 มิติ คือ แนะแนว บ่มเพาะ และสนับสนุน ผ่านกิจกรรมการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ลงมือสร้างสรรค์และออกแบบผลงานของตนเอง โดยแต่ละโจทย์จะถูกมอบหมายและตัดสิน รวมทั้งให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ อาทิ การทำเวิร์กช็อปกับผู้ประกอบในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีการสร้างสรรค์ชิ้นงานประเภทต่างๆ ตามโจทย์ที่ได้รับหรือ Challenge ผ่านทางออนไลน์ (www.youngdesignerclub.com) เพื่อให้เยาวชนผู้ร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะ ทั้ง 8 ด้าน อาทิ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการลงมือทำและความเป็นผู้ประกอบการ ทั้งนี้โครงการ YDC นับเป็นก้าวสำคัญของ TCDC ในการขยายการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ในเยาวชน นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กล่าวว่า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เปิดโครงการ "ชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์" หรือ "YOUNG DESIGNER CLUB" (YDC) ชมรมแนวใหม่ที่มุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนมี ทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) และความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เพื่อบ่มเพาะให้เยาวชนไทย ให้พร้อมก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคต ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการออกแบบ มิใช่พรสวรรค์ หากแต่เป็นการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เข้าด้วยกัน โดยมีกรอบการพัฒนาเยาวชน ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ 1) แนะแนว สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้านการออกแบบและความเป็นผู้ประกอบการแก่เยาวชน 2) บ่มเพาะ ปลูกฝังแนวคิด กระบวนการ และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับ "คิด ผลิต ขาย" และ 3) สนับสนุน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการให้ลงมือทำจริง นายกิตติรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในครั้งนี้โครงการ "YOUNG DESIGNER CLUB ชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์" ครั้งที่ 1 ได้เปิดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึง เมษายน 2562 โดยช่วงแรกของโครงการ ได้จัดกิจกรรมโร้ดโชว์ (Roadshow) ในหลายโรงเรียน มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,500 คน โดยนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ลองลงมือสร้างสรรค์ผลงานตามโจทย์ที่รับ (Challenge) อาทิ การออกแบบโลโก้และสร้างภาพยนตร์สั้น ผ่านทางเว็บไซต์ www.youngdesignerclub.com โดยแต่ละโจทย์จะถูกมอบหมายและตัดสิน รวมทั้งให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้เยาวชนผู้ร่วมโครงการยังมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ อาทิ การทำเวิร์กช็อปกับผู้ประกอบในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเยี่ยมชมการผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1) การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การเลือกใช้ความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่าง ในการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย 2) การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Co-Creation) การรับฟังและยอมรับความเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น เพื่อนำมาประยุกต์และต่อยอดในการพัฒนาชิ้นงานและแก้ไขปัญหาของทีม 3) การลงมือทำและความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ความสามารถในการคิดริเริ่ม ลงมือทำธุรกิจด้วยตนเอง บนพื้นฐานความเข้าใจกลไกของธุรกิจ รวมทั้งสามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างถูกต้อง 4) การสื่อสาร (Communication) ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดและทัศนคติ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งมีทักษะการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจและสามารถโน้มน้าวใจผู้ฟังได้ 5) การคิดและมองแบบองค์รวม (Holistic) มีความเข้าใจในมิติความรู้ที่หลากหลายและรอบด้าน รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างของมนุษย์ สังคมและสภาพแวดล้อม 6) การเข้าใจปัญหา (Understanding) สามารถค้นหาสาเหตุ ข้อจำกัดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของปัญหา เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างตรงจุด พร้อมทั้งสามารถนำมาเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไป 7) การรู้เท่าทันเทคโนโลยีและวัสดุ (Material and Technology Literacy) มีความเข้าใจในระบบสั่งการและสามารถใช้งานเครื่องจักรและเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความรู้ในวิทยาการด้านวัสดุ เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาธุรกิจและแก้ไขปัญหา 8) การจัดการความเปลี่ยนแปลงและความล้มเหลว (Change and Failure Management) เข้าใจถึงความไม่แน่นอนของการดำเนินงาน เพื่อความสามารถในการปรับตัวอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ รวมทั้งยินดีในการเริ่มต้นใหม่เพื่อการแก้ปัญหาที่ตรงจุด อย่างไรก็ดี TCDC มีภารกิจที่สำคัญหนึ่งคือการเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมด้าน 'การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์' ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อนำมายกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ โดยที่ผ่านมามีผู้ประกอบการจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จจากการบ่มเพาะของ TCDC จนกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ อีกทั้ง TCDC ยังคงให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ในนิสิตและนักศึกษา ผ่านการเปิด มินิ ทีซีดีซี เซนเตอร์ (mini TCDC CENTER) ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ด้านการออกแบบและผลักดันธุรกิจสร้างสรรค์ในชุมชน การเปิดโครงการ "YOUNG DESIGNER CLUB ชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์" จึงนับเป็นก้าวสำคัญของ TCDC ในการขยายการส่งเสริมองค์ความรู้ดังกล่าวในระดับเยาวชน ซึ่งนับว่าเป็นการเตรียมตัวให้กับเยาวชนให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง นายกิตติรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย ทั้งนี้ ศูนย์งานสร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน จัดพิธีเปิดโครงการ "YOUNG DESIGNER CLUB ชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์" โดยมี ดร.ณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ผู้แทนจากหน่วยงานผู้สนับสนุนโครงการ บุคลากรในแวดวงการศึกษาและนักเรียนในโครงการ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้อง ฟังก์ชัน รูม ชั้น 4 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง ถ.เจริญกรุง ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 โทรศัพท์ 02-105-7400 #136,138 หรือ www.youngdesignerclub.com หรือ Facebook YoungDesignerClub หรือ อีเมลล์ YDC@tcdc.or.th บทสัมภาษณ์นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ YDC นางสาววิมลสิริ ใหม่เอี่ยมพรพันธ์ หรือน้องฟิล์ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กล่าวว่า หลังจากทราบเรื่องการมีโครงการ YOUNG DESIGNER CLUB (YDC) ตนรู้สึกดีใจอย่างมาก เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ สำหรับการนำมาประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นโครงการที่มีความแปลกใหม่ ซึ่งให้ความรู้ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน และในอดีตโครงการรูปแบบนี้มักพบเพียงในต่างประเทศเท่านั้น และเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมโร้ดโชว์ของ YDC ที่ได้เข้าไปจัดในโรงเรียนของตน ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามโครงการ YDC ยังคงสอนทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานและใช้ชีวิต อาทิ ทักษะการเข้าใจปัญหา ส่งผลให้ตนมีความสามารถในการจัดการกับปัญหาได้ดีขึ้นและสามารถวางแผนการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในบริบทและข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปได้ "…ในอนาคตตนมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นหมอ ซึ่งจะนำทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ YDC ไปต่อยอดการประกอบอาชีพ โดยมีความตั้งใจว่าอยากทำ วล็อก (Vlog) บนแนวคิด 'หมอยุคใหม่ ให้ความรู้ แบบง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็เข้าใจได้' ผ่านการดำเนินรายการแบบสนุกสนาน เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจและได้รับความรู้ด้านการแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ..." นางสาววิมลสิริ กล่าวทิ้งท้าย
แท็ก สสวท.  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ