รร.พัทลุง เจ๋ง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 11

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 17:05:49 น.
กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 11

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ สืบทอดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมทั้งการสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย โดยโครงการประกวด ประกอบด้วย การเล่านิทานประกอบท่าทาง เรียงความ อ่านทำนองเสนาะ และสุนทรพจน์

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภาคใต้กว่า 20 โรงเรียน ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดในแต่ละกิจกรรม ผลการแข่งขันคะแนนรวมปรากฎว่า โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลำดับ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน (อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ) และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์) มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ผลการประกวดรางวัลแต่ละประเภท ดังนี้
ประเภทเรียงความ
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนตะกั่ว "เสนานุกูล"จังหวัดพังงา
รางวัลชมเชย โรงเรียนขนุน จังหวัดพัทลุง
ประเภทเล่านิทานประกอบท่าทาง
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" จังหวัดสงขลา
รางวัลชมเชย โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
ประเภทอ่านทำนองเสาะ
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง
รางวัลรองชนะอันดับ 1 โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
รางวัลชมเชย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
กล่าวสุนทรพจน์
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
รางวัลรองชนะอันดับ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
รางวัลชมเชย โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง