ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าวทั่วไป 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 15:41 น. —ThaiPR.net

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ "New Challenges in Teaching and Learning Development for the 21st Century and Thailand 4.0 ความท้าทายในการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0" ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนเชิงรุก อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างมืออาชีพต่อไป โดยมีรูปแบบการจัดการประชุมดังนี้

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. ปาฐกถาพิเศษ/บรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เชิงรุก

3. การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ทั้งนี้ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ โดยสามารถเลือกส่งผลงานบทคัดย่อหรือบทความฉบับเต็มเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ

1. Couse & Curriculum Development

2. Classroom Techniques and Teaching Methods

3. Education in the Changing World

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://alc.wu.ac.th หรือ โทร. 0-7567-3770 อีเมล alcwudas@gmail.com


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ