ป.ป.ช. ขยายเวลารับสมัครหน่วยงานหรือองค์กรขึ้นทะเบียนเพื่อส่งผู้แทนเป็นกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กรรมการ สปท.)

ข่าวทั่วไป 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 13:57 น. —ThaiPR.net

ด้วยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ซึ่งระเบียบดังกล่าวกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคณะกรรมการ สปท. มีองค์ประกอบคือ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน กรรมการ ป.ป.ช. ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายหนึ่งคน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประธานกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวนไม่เกิน 4 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการด้วย และให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจ ในการให้คำเสนอแนะ ช่วยเหลือและร่วมมือกันดำเนินการกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน ชี้ช่องเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล เบาะแส พยานหลักฐานที่ง่าย สะดวก ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และไม่ก่อผลร้ายกับผู้แจ้ง ตลอดจนดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมสุจริต การช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ ในการจัดให้มีกลไกการแจ้งเตือน กรณีพบว่ามีพฤติการณ์ที่ส่อว่า อาจมีการทุจริตในหน่วยงานตน การส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตราย การทุจริต รวมถึงค่านิยมที่เน้นการพึ่งระบบอุปถัมภ์ในสังคมเพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง

ดังนั้น เพื่อให้การสรรหากรรมการ สปท. ซึ่งมาจากผู้แทนภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญชวนหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งเป็นนิติบุคคลและไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ หรือเป็นภาคประชาสังคม ที่ดำเนินงานหรือกิจกรรม หรือรวมตัวกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีคุณสมบัติตามข้อ 13 (1)(2)(3) ของระเบียบดังกล่าว ที่ประสงค์ส่งผู้แทนเป็นกรรมการ สปท. ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กร หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กร แจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนด้วยตนเองต่อสำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 092 271 7400 และ 088 541 5602 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th แบนเนอร์ การสรรหากรรมการ สปท.


แท็ก ป.ป.ช.  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ