มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 17:22:31 น.
กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งในปีนี้มี ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,436 คน

ในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ถวาย/มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ได้แก่ พระสมคิด จรณธมฺโม ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ และ นายสนั่น อังอุบลกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต โดยมี ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กราบบังคมทูลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิต ความตอนหนึ่งว่า

"การปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดก็ตาม ต้องใช้วิชาความรู้เป็นหลัก แต่นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว ความรู้ตัว หรือที่ท่านเรียกว่า สติ ก็มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องป้องกันความผิดพลาดในการทำงานได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ หากจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น สติจะช่วยให้บุคคลสังเกตทราบได้อย่างทันท่วงที ด้วยใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหว จนเกิดปัญญาที่จะพิจารณาความผิดพลาดนั้นตามเป็นจริง แล้วนำความรู้มาใช้ปฏิบัติแก้ไขได้อย่างถูกตรง บัณฑิตทั้งหลายมีความรู้พร้อมสำหรับการทำงานอยู่แล้ว จึงควรพิจารณาให้เห็นความสำคัญของสติแล้วตั้งใจฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีสติทุกเมื่อ"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง