สสวท. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. รอบแรก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2551 14:06:18 น.
กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--สสวท.

ศ. ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในการคัดเลือกรอบแรก และ มีสิทธิ์เข้ารับการสอบวัดความคิดสร้างสรรค์? สอบสัมภาษณ์? และสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์? เพื่อเข้ารับทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 ดูรายชื่อได้ในเว็บไซต์ สสวท. www.ipst.ac.th และขอให?นักเรียนที่ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนดังกล่าว ส่งแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข?าสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ สอบสัมภาษณ์?และ สอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์?ไปยังโรงเรียนศูนย์ พสวท. ที่มีรายชื่อนักเรียน ภายในวันจันทร์?ที่ 28 มกราคม 2551

โครงการ พสวท. เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2527 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศ ปีละ 120 คน โดยรับนักเรียนเข้าศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆของรัฐแล้วทั้งสิ้น 555 คน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง