ภาพข่าว: รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 30 มกราคม 2562 09:47:57 น.
กรุงเทพฯ--30 ม.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนฯ ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 สอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 225 คน โดยมีงานในโครงการพระราชดำริฯ 8 โครงการ 1 โครงการพิเศษ คือ โครงการหญ้าแฝก และมีโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพระราชดำริฯ ด้วย โอกาสนี้ นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ กรีธาธร สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ร่วมรับเสด็จฯ และถวายรายงานถึงความก้าวหน้าในการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมร้านสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมประกวดการบันทึกรายงานการประชุมการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง