อบรมเชิงปฏิบัติการธนาคารเมล็ดพันธุ์ (Seed Banking Workshop) ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 14:51:19 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการธนาคารเมล็ดพันธุ์ (Seed Banking Workshop) ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือ "โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์" เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการเมล็ดพันธุ์พืชก่อนการนำเข้าจัดเก็บในธนาคารเมล็ดพันธุ์และเพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก ธนาคารเมล็ดพันธุ์แห่งสหัสวรรษ สวนพฤกษศาสตร์หลวง เมืองคิว สหราชอาณาจักร (Millennium Seed Bank, Royal Botanic Garden, Kew, United Kingdom) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จากเครือข่ายธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ จำนวน 16 หน่วยงาน รวม 26 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง