การสร้างตราสัญลักษณ์และ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย ภายใต้กิจกรรมงานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)

ข่าวเศรษฐกิจ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 14:44 น. —ThaiPR.net

การสร้างตราสัญลักษณ์และ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย ภายใต้กิจกรรมงานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา ในหัวข้อ "การสร้างตราสัญลักษณ์และ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย" ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้รับข้อมูล องค์ความรู้ และสาระต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อไป โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดงาน และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดร. เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พร้อมเชิญอาจารย์ปณิธาน ประมูล ผู้เชี่ยวชาญบริหารงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ คุณศานิต ขันใจ เจ้าของ บริษัท มินิดีไซน์ คุณประทาน คำแสง กรรมการ บริษัท ออล จัมป์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณปัฐวี ชุมภู กรรมการ บริษัท ออล จัมป์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทีมกูรูนักออกแบบและผู้บริหารงานด้านตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ที่จะมาค้นหาจุดเด่น บุคลิกของตัวสินค้า การวิเคราะห์ และสร้างความแตกต่างในงานดีไซน์ให้สินค้าของคุณ

การสร้างตราสัญลักษณ์และ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย ภายใต้กิจกรรมงานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดอาวุธ ให้ SME ไทย ก้าวไปสู่ตลาดสากลที่ทันสมัย Modernization ด้วย "SPEED" หรือกลยุทธ์ 5 หลักปฏิบัติ คือ S - SMART ฉลาดรอบรู้ P - Proactive ทำงานในเชิงรุก E - Efficiency ทำงานมีประสิทธิภาพ E - Exclusive มีความพิเศษเฉพาะตัว และ D - Digitalization ปรับกระบวนการทำงานสู่ระบบดิจิทัล การที่ผู้ประกอบการ SME จะสามารถเข้าสู่ตลาดการค้าโลกได้นั้น มีความจำเป็นที่ต้องเข้าใจตลาดเป็นอย่างมาก ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางการวางแผนและการฝึกการระดมความคิด (concept) การวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมายการทำความรู้จักกลุ่มเป้าหมาย ทำความเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์แล้วนำมาปรับกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างตราสัญลักษณ์ การสร้างเรื่องราว (Story) การกำหนดคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสินค้าที่น่าสนใจ เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด การทำให้ธุรกิจหรือแบรนด์มีตัวตนบนโลกออนไลน์ ซึ่งนั้นหมายถึงการก่อให้เกิด brand awareness หรือการรับรู้ถึงแบรนด์นั้นๆ และความสำคัญของการทำออนไลน์แบรนดิ้งก็คือ เมื่อเกิดการมีตัวตนบนโลกออนไลน์และได้รับการรับรู้จากผู้คนแล้ว โอกาสในการขายก็จะมีมากขึ้นด้วย

การสร้างตราสัญลักษณ์และ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย ภายใต้กิจกรรมงานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)

การบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาด โดยเฉพาะปัจจุบันที่การผลิตสินค้า หรือบริการได้เน้นหรือให้ความสำคัญกับผู้บริโภค (Consumer Oriented) และจะได้เห็นว่าการบรรจุภัณฑ์มีบทบาทมากขึ้น ต้องอาศัยความชำนาญ ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ ในอันที่จะออกแบบและผลิตหีบห่อให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่ผลิตขึ้นมา ให้ความคุ้มครองสินค้า ห่อหุ้มสินค้าตลอดจนประโยชน์ใช้สอย อาทิเช่น ความสะดวกสบายในการหอบหิ้ว พกพาหรือการใช้ เป็นต้น

สสว.คาดหวังว่า คลังข้อมูลองค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ หรือ SME Knowledge Center นี้ จะเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือให้คำปรึกษาธุรกิจด้านตลาด โดยเฉพาะการสร้างตราสัญลักษณ์และ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย หรือด้านอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการ โดยคาดว่ามีผู้เข้ารับการพัฒนาองค์ความรู้ตลอดทั้งปี 2562 ไม่น้อยกว่า 4,000 ราย และได้รับความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ซึ่งคาดว่าในปีแรกนี้ จำนวนการเข้าใช้บริการคลังข้อมูลองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่า 200,000 ครั้ง

ทั้งนี้ ในงาน "การสร้างตราสัญลักษณ์และ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย" ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจทำธุรกิจของตนเอง จะสามารถต่อยอดความเข้าใจจากเนื้อหาดังกล่าวและใช้ศูนย์ความรู้ SME Knowledge Center เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว อย่างมีความพร้อม มีระบบและมีมาตรฐาน จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ