กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวรร่วมกับอพท.เปิดการอบรม  “การสร้างแบบและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 9”  มุ่งดำรงหนึ่งเอกลักษณ์ประจำชาติ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 16:08:18 น.
กรุงเทพฯ--7 มี.ค.--มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป และบุคคลทั่วไปในเขตภาคเหนือ สมัครเข้ารับการอบรม Thai Traditonal Dress 2019 อบรมฟรี วันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 รับสมัครภายในวันที่ 22 มีนาคมนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า "ประเทศไทยไทยมีหนึ่งวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ คือวัฒนธรรมการแต่งกาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานชุดไทยแบบพระราชนิยมไว้ 8 แบบ ประกอบด้วย ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจักรี ชุดไทยดุสิต ชุดไทยจักรพรรดิ และชุดไทยศิวาลัย เพื่อให้สตรีไทยใช้สวมใส่ในโอกาสต่างๆ อีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นผู้นำในการทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในโอกาสต่างๆ ทำให้ชุดไทยได้รับความนิยมทั้งในหมู่สตรีไทย และเป็นที่รู้จักในนานาอารยประเทศ ทั้งนี้การสร้างแบบและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมมีลักษณะและแบบแผนที่ชัดเจน เพื่อให้ได้ตามรูปแบบที่งดงาม ประณีต แต่ในปัจจุบันการเรียนการสอนตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมกลับลดน้อยลง ด้วยเหตุนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัด 'โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอ : การสร้างแบบและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 9' ขึ้น เพื่ออนุรักษ์การตัดเย็บให้ถูกต้องตามแบบแผน ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของเครื่องแต่งกายประจำชาติให้คงอยู่ต่อไป

นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบบและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 9 'Thai Traditonal Dress 2019' กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวิทยากรคือ นายพงษ์พันธ์ หวังปัญญา เจ้าของธุรกิจร้อยลายดอทคอม และอาจารย์พิเศษภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝึกอบรมเทคนิคการทำแพทเทิร์นและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมอย่างถูกต้องตามแบบแผน นับเป็นการพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผ้าทอได้เป็นอย่างดี

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป และบุคคลทั่วไปในเขตภาคเหนือ สมัครเข้ารับการอบรม Thai Traditonal Dress 2019 อบรมฟรีพร้อมที่พักสำหรับผู้ที่มาจากต่างจังหวัด ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีพื้นฐานการทำแพทเทิร์น พร้อมนำวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตัดเย็บมาเอง ประกอบด้วยจักรเย็บผ้า กระดุม ซิป ด้าย กรรไกรตัดผ้า และผ้าทอสำหรับตัดชุด ภายหลังการอบรมต้องมอบชุดให้กับมหาวิทยาลัยจำนวน 1 ชุด เพื่อนำจัดแสดงสู่สาธารณชนต่อไป โดยเปิดรับจำนวนจำกัด 13 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 25 มีนาคมนี้ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055 961201 ในวันและเวลาราชการ ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.nuac.nu.ac.th หรือเฟสบุ๊ค กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง