ภาพข่าว: เปิดอาคารศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 10:59:28 น.
กรุงเทพฯ--11 มี.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งสหกรณ์มีสมาชิก 199 ราย จำนวนโค 6,243 ตัว เดิมสหกรณ์มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สามารถรวบรวมน้ำนมดิบ แต่ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานและมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ขนาด 60 ตันต่อวัน งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 23,200,000 บาท โดยรัฐอุดหนุนให้สหกรณ์ 16,240,000 บาท และสหกรณ์สมทบ 6,960,000 บาท ซึ่งอาคารศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบแห่งนี้จะสามารถอำนวยประโยชน์แก่สมาชิก และสหกรณ์สามารถบริหารจัดการศูนย์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามระบบ GMP ซึ่งจะทำให้น้ำนมมีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง