วศ. เข้าร่วมงาน ASEAN Next 2019 ขยายความร่วมมือ วทน. ระหว่างประเทศในอาเซียน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 19 มีนาคม 2562 10:14:41 น.
กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน "ASEAN Next 2019 : STI Leading towards Community Happiness" โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานฯ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ)

ในโอกาสนี้ นางอุมาพรฯ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "Current Chinese Food Contact Material Regulation and Food Packaging Innovation" ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นเจ้าภาพการจัดงานฯ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารของประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าของไทยกับบุคลากรภาคการผลิต ภาครัฐ และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสัมผัสอาหาร รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกฎระเบียบความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร ระหว่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการ นักวิเคราะห์วิจัย และผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Oscar Wang Guangdong Inspection and Quarantine Technology Center (China),Mr.Youichi Ishizaki Corporate R&D Toyo Seikan Group Holdings,Ltd. (United Kingdom) มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 70 คน

สำหรับงาน ASEAN Next 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ) ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หลายหน่วยงานได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสำคัญหลากหลายกิจกรรม เป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น และร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรมความร่วมมือรายสาขาที่สำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของประชาคม รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน วทน. ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมทั้งในเชิงเศรษฐกิจที่สามารถเพิ่มรายได้ ส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมใหม่และเชิงสังคมที่ใช้ทักษะในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประชาคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะสามารถนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนในประชาคมอาเซียนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง