ส.อ.ท. สรุปผลการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ เน้นสนับสนุนอุตสาหกรรม ส่งเสริม SMEs และกฎหมาย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 16:37:20 น.
กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สภา-อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการดำเนินการร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา โดยแบ่งออกเป็น 3 เรื่องหลัก คือ การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม การส่งเสริม SMEs และกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมนั้น ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้กลไกการทำงานของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ระหว่างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ มีการกำหนดกรอบความร่วมมือที่ชัดเจนภายใต้ยุทธศาสตร์ Factory 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรม มีการจัดประชุมหารือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด จำนวน 9 ครั้ง 5 ภาค เพื่อเตรียมพร้อม และการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลตามทิศทางการพัฒนาพื้นที่ภาคและกลุ่มจังหวัด โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในที่ประชุม สำหรับผลงานที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมที่ชัดเจน ได้แก่ การยกเลิกขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4), พ.ร.บ. EEC, การลดอัตราภาษีนิติบุคคล, งบประมาณการวิจัย Spearhead เพื่อวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, การดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ 12 คณะ, โครงการ Digital Transformation ในภาคอุตสาหกรรม, โครงการ Talent Mobility ส่งเสริมนักวิจัยออกมาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และการส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ / จัดซื้อสินค้าสีเขียว เป็นต้น

ส่วนการส่งเสริม SMEs และกฎหมายนั้น ได้ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการด้านกฎหมาย กกร. ในการพิจารณาและจัดทำความเห็นต่อร่างกฎหมายใหม่ที่เข้าวาระพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านกฎหมายของ กกร. รวมไปถึงการติดตามและพิจารณาร่างกฎหมายต่าง ๆ ที่เข้าสู่วาระการพิจารณาของ สนช. จำนวน 60 ฉบับ และได้จัดทำความเห็นเพื่อให้ประธาน ส.อ.ท. (นายสุพันธุ์ มงคลสุธี) และประธานกิตติมศักดิ์ ส.อ.ท. (นายเจน นำชัยศิริ) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในร่างกฎหมายที่สำคัญ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ......, ร่าง พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. ..., ร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ...., รวมทั้งการแก้ พ.ร.บ. ศุลกากร ยกเลิกค่าปรับที่ไม่เป็นธรรม, พ.ร.ก. ยกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลังให้ SMEs, พ.ร.บ. ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้ SMEs, พ.ร.บ. สมุนไพร และการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย Regulatory Guillotine เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส.อ.ท. ยังคงสานต่อเพื่อผลักดัน กระตุ้น และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในหลาย ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ (ปี 2561-2563) และเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ ผ่านความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เน้นการสร้างความเติบโตอย่างเข้มแข็งและความยั่งยืน เพื่อให้สภาอุตสาหกรรมฯ ยืนหยัดเคียงคู่กับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยตลอดไป นายสุพันธุ์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง