สจล. เปิดรับสมัคร 17 หลักสูตรอินเตอร์ ทีแคสรอบ 3

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 17 เมษายน 2562 10:35:50 น.
กรุงเทพฯ--17 เม.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ประเภทรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

จำนวน 6 คณะ 17 หลักสูตร ดังนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน

2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริหารอาหาร
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
4. คณะการบริหารและจัดการ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
5. วิทยาลัยนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
6. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครหลักสูตรนานาชาติในรอบดังกล่าว จะต้องใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบและค่าน้ำหนักของแต่ละคณะและวิทยาลัย โดยผู้สมัครสามารถใช้คะแนนที่ดีที่สุดย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี และสมัครทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562 ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครหลักสูตรนานาชาติดังกล่าวได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. หมายเลขโทรศัพท์

02 – 329 – 8111 เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlnews
ข่าวที่เกี่ยวข้อง