ก.ล.ต. มุ่งสนับสนุนผู้ลงทุนให้มีตัวช่วยเพื่อการลงทุนอย่างมีคุณภาพ

ข่าวเศรษฐกิจ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 16:02 น. —ThaiPR.net

ก.ล.ต. สนับสนุนให้ผู้ลงทุนมีตัวช่วยด้านการวางแผนจัดสรรการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน โดยเปิดทางผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ลงทุน เริ่ม 16 พฤษภาคม 2562

ก.ล.ต. ออกประกาศให้ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คือ (1) การส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติตามกลยุทธ์ที่ลูกค้าเลือกโดยใช้โปรแกรม (program trading)* และ (2) การส่งคำสั่งซื้อขายตามแผนจัดสรรการลงทุนของลูกค้าที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้า (portfolio advisory with execution)** โดยได้รับยกเว้นใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับการให้บริการดังกล่าว เนื่องจากเป็นการให้บริการที่ควบคู่กับการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (incidental to broker) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับบริการซื้อขายซึ่งเป็นบริการหลัก โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

นางปะราลี สุคนธมาน ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า "ปัจจุบันในตลาดทุนมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ ไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ก็เริ่มหันมาให้บริการด้านวางแผนจัดสรรการลงทุน รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการมากขึ้น ก.ล.ต. จึงปรับปรุงเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนมีตัวช่วยด้านการวางแผนจัดสรรการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน ในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น"

ทั้งนี้ ในการให้บริการทั้ง 2 ประเภทข้างต้น ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องทำความตกลงกับลูกค้าเกี่ยวกับแผนจัดสรรการลงทุนหรือกลยุทธ์การลงทุน รวมถึงเงื่อนไขในการซื้อขาย และต้องมีระบบงานสำคัญในการประกอบธุรกิจ เทียบเท่าการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถให้บริการที่มีมาตรฐานต่อผู้ลงทุน ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อสอบถามถึงบริการดังกล่าวได้

*การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยใช้โปรแกรมการคัดเลือกและส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่สามารถถูกแทรกแซงขั้นตอนการส่งคำสั่งได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามกลยุทธ์การลงทุนที่ลูกค้าเลือกจากการนำเสนอของบริษัทนายหน้า (program trading)

**การวิเคราะห์และแนะนำการลงทุนเพื่อกำหนดแผนจัดสรรการลงทุนสำหรับลูกค้าซึ่งแสดงถึงผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแต่ละประเภทและสัดส่วนการลงทุน โดยมีการส่งคำสั่งซื้อขายตามแผนจัดสรรการลงทุนดังกล่าว (portfolio advisory with execution) รวมทั้งมีการติดตามและปรับปรุงการลงทุน (monitoring & rebalancing) ให้สอดคล้องกับแผนจัดสรรการลงทุนของลูกค้า


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ