มข.จัดอบรม OKRs พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ข่าวทั่วไป 23 เมษายน พ.ศ. 2562 15:13 น. —ThaiPR.net

มข.จัดอบรม OKRs พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า กองยุทธศาสตร์ร่วมกับกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมการบริหารและทำงานแบบมุ่งเน้นเป้าหมายด้วยOKRs (Objective Key Results) สำหรับคณะผู้บริหารคณะ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการในการใช้ OKRs ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ ทบทวน และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ KPI และ OKRs ระหว่างกัน และสามารถพัฒนาการตั้งเป้าหมายกลยุทธ์และการประเมินผลในองค์กรเพื่อให้องค์กรพัฒนาต่อไป

ทั้งนี้ การจัดทำการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Objective Key Results) เป็นเครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ด้วยการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์หลักเป็นตัววัดผล เพื่อบอกให้รู้ว่าได้บรรลุจุดมุ่งหมาย การกำหนด Objective ที่สนับสนุนและเชื่อมโยงถึงกัน และกำหนดตัววัดผล หรือ Key Results ที่สามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ เป็นความโดดเด่นของ OKRs ถือเป็นตัวประสานระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน จะช่วยให้คณะ/หน่วยงานเกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กร นับว่าการอบรมในครั้งนี้ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในหลักการของการบริหารงานแบบ OKRs ได้อย่างถูกต้อง ได้เรียนรู้ ทบทวน และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ ทำให้สามารถตั้งเป้าหมายกลยุทธ์และการประเมินผลในองค์กรเพื่อให้องค์กรพัฒนาต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ