คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด MOU มุ่งส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการระบายน้ำท่วมขัง

ข่าวทั่วไป 29 เมษายน พ.ศ. 2562 16:01 น. —ThaiPR.net

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ นาย สมศักดิ์ ตันติมาสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการส่งเสริมงานวิจัย การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรม การส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนานักศึกษา บุคลากร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการระบายน้ำท่วมขัง โดยมีกรอบระยะเวลา 2 ปี เพื่อมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ห้องประชุมวิศวกรรมศาสตร์ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด MOU มุ่งส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการระบายน้ำท่วมขัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ ร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. ส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการระบายน้ำท่วมขังใน กรุงเทพมหานคร โดยผู้เชี่ยวชาญจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เป็นผู้รับผิดชอบในการ ศึกษาวิจัย สร้างแบบจำลอง และทำการวิเคราะห์เพื่อหาผลเฉลยของปัญหา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลต่างๆ ของปัญหาที่เกิดขึ้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด MOU มุ่งส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการระบายน้ำท่วมขัง

2. ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจำลองพฤติกรรมการไหลของของไหลที่มีความซับซ้อน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านวิศวกรรมพลศาสตร์ของไหล (ANSYS CFX V19)

3. ส่งเสริมความร่วมมือในการทำกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน

4. การดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนอื่นใดที่จะเสริมสร้างเจตนารมณ์ของความร่วมมือดังกล่าวข้างต้นให้บังเกิดผลจะได้รับการพิจารณาและตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายในรายละเอียดเป็นกรณี ๆ ไป

5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้เป็นต้นไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ