สอศ. เชิญบุคคลร่วมสมัครประธานและกรรมการบอร์ดอาชีวะ

ข่าวทั่วไป 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 09:12 น. —ThaiPR.net

สอศ. เชิญบุคคลร่วมสมัครประธานและกรรมการบอร์ดอาชีวะ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ชุดเดิมพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบกับกฎกระทรวง เรื่องกำหนดจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การเลือก วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงต้องดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยได้ลงนามในประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ขอเชิญบุคคลผู้มี ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านต่าง ๆ สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจหรือบริการ ด้านการเกษตรและประมง ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน การคลังหรือการลงทุน ด้านการพัฒนากำลังคน ด้านการจัดการอาชีวศึกษาภาครัฐ ด้านการจัดการอาชีวศึกษาภาคเอกชน ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ และด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา)

ผู้ประสงค์สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ลงทะเบียนตอบรับ ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร ได้ที่ (กลุ่มเลขานุการสำนักงาน) ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e- mail : vec_2555@hotmail.com) 10300 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม ได้ที่กลุ่มเลขานุการสำนักงาน โทร. 0 2206 5555 ต่อ 1104 หรือ ติดต่อ นางสุภารัตน์ ภูมิติยะโยภาพ โทร. 09 1426 3889 หรือ นางสาวกัญญ์ฐญาณ์ ศรีสูงเนิน โทร. 08 4463 6173


แท็ก กฎกระทรวง  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ