ก.ล.ต. และ กสม. เตรียมจัดสัมมนาส่งเสริม บจ. ไทยขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืนตามหลักสิทธิมนุษยชน

ข่าวเศรษฐกิจ Monday May 27, 2019 09:48 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--27 พ.ค.--ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมหารือเตรียมจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน ตามหลักการชี้แนะ เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs) ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจ กับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน นายบุญเกื้อ สมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่คณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน กสม. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2/2562 ร่วมกับนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. นางโสมสุดา ตันจันทร์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ของ ก.ล.ต. เพื่อเตรียมจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน" ตามหลักการชี้แนะ เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs) ที่จะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1-2 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ในงานดังกล่าว จะมีการลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ก.ล.ต. และ กสม. เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการนำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (หลักการชี้แนะฯ) มาปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Exploring Respect for Human Rights as a Driver for Business Action on Sustainable Development" โดย Dr. Surya Deva, Chair of the UN Working Group on business and human rights และเสวนา "แนวโน้มและทิศทางการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในภาคตลาดทุนไทย" โดยนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และนางอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ร่วมเป็นวิทยากร ร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียน ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน หรือผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.sec.or.th/Seminar ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 หรือติดตามจาก Facebook Live "สำนักงาน กลต." ในวันและเวลาดังกล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ