มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

ข่าวทั่วไป Tuesday July 2, 2019 17:30 —ThaiPR.net

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และธนาคารออมสิน จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "Green Asia and Sustainability Forum : Innovation, Health Sciences and Education for Sustainable and Inclusive Growth" เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
การจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ ความคิด ทัศนคติในเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการศึกษา ภายใต้เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดกรอบดำเนินงานระยะยาว 15 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2558-2573 หรือ ค.ศ.2015-2030 เพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมาย เกิดการพัฒนาใน 3 มิติ ได้แก่ ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน และสันติสุข
โดยในงาน ดร.ประกอบ คุณารักษ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการปาฐกถา และเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ Dr.Katinka Margit Weinberger, Chief of Environment and Development Policy Section Environment and Development Division, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific Dr. Philip Hallinger, TSDF Chair Professor of Leadership College of Management, Mahidol University, Distinguished Visiting Professor University of Johannesburg, South Africa ดร.จิตติ มังคละศิริ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พลอากาศตรีภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล รองเลขาธิการและกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.วิญญู อาจรักษา คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
นอกจากนี้ยังเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกว่า 50 บทความ
ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีกล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า "ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพื่อประโยชน์ทางสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการขึ้น ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างประเทศ สถาบันต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปัญหาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน งานในครั้งนี้จึงเป็นเวทีเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด การถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้วิจัย นักวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยและเครือข่ายทางวิชาการ จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกันในวงกว้าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดการสร้างฐานความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ