ทีโอที พัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป็น เครือข่าย เปิดชุมชนใหม่ต่อเนื่อง “โครงการ TOT Young Club” ชุมชนนาหัวบ่อ จ.สกลนคร

ข่าวทั่วไป Thursday July 4, 2019 15:15 —ThaiPR.net

ทีโอที พัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป็น เครือข่าย เปิดชุมชนใหม่ต่อเนื่อง “โครงการ TOT Young Club” ชุมชนนาหัวบ่อ จ.สกลนคร

กรุงเทพฯ--4 ก.ค.--ทีโอที

ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เปิดชุมชนใหม่โครงการ "TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" ชุมชนนาหัวบ่อ จังหวัดสกลนคร โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาการประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนโครงการ "TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" ระหว่าง ทีโอที เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ มีนายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที นายเรืองศักดิ์ ชินะโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที หัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club ร่วมเป็นสักขีพยานในงานครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีเยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาการประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คณะกรรมการ ทีโอที ให้ความสำคัญกับการนำนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะกำกับดูแลและบูรณาการการดำเนินงานด้าน CSR ให้เป็นไปทั่วทั้งองค์กร ซึ่งในปีนี้ คณะกรรมการฯ มีเป้าหมายขับเคลื่อน TOT CSR เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก SDGs ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามความสามารถหลักของ ทีโอที โดยปัจจุบัน "โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" เป็นโครงการฯ ที่เดินมาถูกทางและตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะมีการร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ/ทีโอที) ผู้ประกอบการรายย่อย สถาบันการศึกษา (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร) และภาคสังคมประชาชน เพื่อให้คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า สกลนคร ได้กำหนดยุทธศาสตร์มุ่งไปสู่การ "เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง" เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจังหวัดสกลนคร มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นหนึ่งเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาซึ่งมีคุณค่าคือ ผ้าย้อมครามธรรมชาติ เป็นเส้นใยธรรมชาติที่กลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามในจังหวัดใช้มาตั้งแต่อดีต ซึ่งได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี เซรามิกกุดนาขาม ซึ่งความร่วมมือเป็นเครือข่ายในครั้งนี้ จะเป็นการให้เยาวชนและชุมชนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์สร้างการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ. ทีโอที และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า TOT CSR เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อมขององค์กรที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) และรวมถึงให้สอดคล้องกับ Line Business ขององค์กร โดยโครงการ TOT Young Club เป็นหนึ่งใน CSR ที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยปี 2561 มีชุมชนภายใต้โครงการฯ 59 ชุมชนทั่วประเทศ สำหรับปี 2562 ทีโอที ตั้งเป้าที่จะขยายชุมชนใหม่ไปทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 12 ชุมชน โดยชุมชนนาหัวบ่อ จังหวัดสกลนคร เป็นชุมชนใหม่แห่งที่ 2 ของปีนี้ สำหรับความร่วมมือ 3 ฝ่ายในครั้งนี้ ประกอบด้วย
- ทีโอที สนับสนุนจัดให้มีระบบงานเพื่อให้ชุมชนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน รวมถึงการให้อบรมความรู้ทักษะด้านไอทีและการรู้เท่าทันในยุคดิจิทัลให้กับเยาวชนและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพและระบบการซื้อขายออนไลน์ผ่าน Application TYC e-Commerce
- เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สนับสนุนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ การให้กลุ่มร้านค้าหรือชุมชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ รวมถึงการทำแผนงานรองรับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร สนับสนุนคัดเลือกเยาวชนเข้ารับการอบรม และสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มร่วมกันภายหลังการอบรม พร้อมจัดดูแลสถานที่เพื่อเป็นพื้นที่ทำงาน และระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ ฯลฯ

ทีโอที ขอเชิญชวนมาร่วมกันมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้กับชุมชน 59 ชุมชนเดิม และที่จะเปิดในปีนี้อีก 12 ชุมชน ผ่านโครงการ TOT YOUNG CLUB โดยเข้าไปกดไลท์ กดแชร์ ทั้ง Facebook /website และ Youtube
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 4 กรกฎาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ