รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ข่าวทั่วไป 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 17:21 น. —ThaiPR.net

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด แถลงข่าวความพร้อมในการจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 Opportunity Learning ที่จะเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 7-10 ส.ค. ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนและผู้ปกครองได้มั่นใจว่า ท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้มีพัฒนาการที่ดีในทุกๆด้าน ตลอดจนเป็นการยกระดับให้มีคุณภาพได้มาตรฐานดียิ่งขึ้น โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมงาน วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)
  • เนื่องจากการจัดการศึกษาในโลกปัจจุบันได้เน้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการเรียนการสอน
ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก
  • การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรอบด้านและไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งผู้เรียนจะต้องฉลาดเลือกข้อมูลเหล่านั้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มียุทธศาสตร์ แนวทางและกลยุทธ์ในแผนพัฒนา 4 ปี หนึ่งในนั้นคือการจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ซึ่งได้จัดติดต่อกันมาเป็น ปีที่ 11 แล้ว
รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เผยว่า "Opportunity Learning โอกาสแห่งการเรียนรู้โอกาสทางการศึกษา" คือแนวคิดในการพัฒนา การศึกษาระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด "ภายในปี 2564 เราเปิดโอกาสให้ประชากรผู้อยู่ในเขตพื้นที่รับบริการ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล" ปีนี้ ร้อยเอ็ดเมืองเกินร้อย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ การันตีจัดใหญ่ ไม่ธรรมดาแน่นอน งานจะจัดขึ้นในวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 ซึ่งในงานจะมีการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ รวมถึงโครงงาน ผลงานครูผู้สอนใช้สนามแข่งขันทั้งหมด 5 สนามด้วยกัน คือ 1. บึงพลาญชัย ณ ลานสาเกตนคร Landmark ที่จะแสดงนิทรรศการวิชาการและวัฒนธรรม 5 ภาคมารวมไว้ พร้อมกิจกรรมการแข่งขัน และกิจกรรมพิเศษมากมาย พิเศษสุดๆ ที่ทุกคนไม่ควรพลาด กับ Play Land พื้นที่แห่งโอกาส "ความฝันที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ เสมอ" ท่านจะได้พบเมล็ดพันธุ์และโอกาสแห่งการเรียนรู้การศึกษา พัฒนาการ ผลงานของเด็กๆ วัฒนธรรม ชุมชน ที่ถูกร้อยเรียงและบูรณาการเป็นนิทรรศการมีชีวิต ให้ทุกคนรู้สึกสนุกกับเรียนรู้ในรูปแบบนอกตำราเรียน 2. โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สนามแข่งขันคัดลายมือ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ 3. สาเกตฮอลล์ สนามแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนซ์เซอร์ และเพลงพระราชนิพนธ์ 4. โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ พิธีเปิด และ พิธีปิด เวทีแห่งเกียรติยศ รับโล่รางวัล และสนามการแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ภาษาอังกฤษ

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวเพิ่มเติม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการท้องถิ่น ซึ่งปีนี้ อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี คือ แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ปี 2560-2564 ภายใต้แนวคิด "ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยพลังประชารัฐ บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะในทศวรรษที่ 21 ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขยั่งยืน" การจัดงานดังกล่าวฯ ถือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรมการส่งเสริมท้องถิ่น ซึ่งมีแนวทาง และกลยุทธ์ที่ตรงกับแผนพัฒนา 4 ปี ดังนี้ 1. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพหรือความถนัดของผู้เรียนแต่ละบุคคล 2. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้ได้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอยู่ในท้องถิ่น 4. การส่งเสริม สนับสนุนและจัดหาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 5. การส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาเชิงดุลยภาพตามหลักธรรมาภิบาล 6. การส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ท้องถิ่นและอาเซียนศึกษา 7. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น

ท้ายสุด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึงความพร้อมของจังหวัดในการเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดเราเป็นเมืองเก่า ที่มีประวัติศาสตร์ มีภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งถือว่ามีความหลากหลาย ที่จะให้ผู้มาเยือนทุกท่านได้เรียนรู้ศึกษา ชาวร้อยเอ็ดเราทุกคนพร้อมและมีความยินดีต้อนรับแขกทุกท่าน โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้วางแผนและเตรียมการ ไว้อย่างดีเยี่ยม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคนที่จะมาร่วมงานมกรรมการศึกษาท้องถิ่นในครั้งนี้ ทั้งด้าน การคมนาคม เดินทาง โรงแรมที่พัก สถานที่จัดงาน ร้านอาหาร ต่างๆ พร้อมทุกด้าน ที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองทั่วประเทศที่จะเดินทางมาร่วมงานในช่วงวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 นี้ สำหรับ โครงสร้างการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เรามีหน่วยงาน สถาบันทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สถาบันกรมอาชีวะศึกษา เกษตร เทคนิค การอาชีพ ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ภายในปี 2564 ประชากรผู้รับบริการ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล"

"ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญ พี่น้องชาวร้อยเอ็ดเรา ทุกภาคส่วนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกบ้าน แขกเมือง จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่จะมาร่วมงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ในวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562"

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ