กรมบัญชีกลางเผยสิ้นไตรมาส 3 ใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน เกินกว่าเป้า 12.54%

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday July 18, 2019 14:54 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลางรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 สิ้นไตรมาส 3 มีการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนแล้ว 290,483 ล้านบาท เกินกว่าเป้าร้อยละ 12.54
นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ว่าตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (1 ต.ค. 61 – 28 มิ.ย. 62) รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 430,461 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 555,175 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.54 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 12.54 (เป้าหมายร้อยละ 65) โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมแล้ว ทั้งสิ้นจำนวน 2,339,406 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.98 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.98 (เป้าหมายร้อยละ 77) สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 290,483 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.28 ของวงเงินงบประมาณ 340,634 ล้านบาท
ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเหลือระยะเวลาในการดำเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณฯ ไม่ถึง 3 เดือน ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไป สำหรับหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างแล้ว มีเงินงบประมาณคงเหลือให้เร่งเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณคงเหลือดังกล่าว ไปใช้ในโครงการ/รายการที่ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ โดยปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ