OKMD เตรียมอีก 4 หลักสูตรความรู้ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี” ระดับเทรนด์โลก ให้ครู-นักเรียนพื้นที่อีอีซี

ข่าวทั่วไป 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 09:39 น. —ThaiPR.net

OKMD เตรียมอีก 4 หลักสูตรความรู้ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี” ระดับเทรนด์โลก ให้ครู-นักเรียนพื้นที่อีอีซี

OKMD เตรียมอีก 4 หลักสูตรความรู้ "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี" ระดับเทรนด์โลกให้ครู-นักเรียนพื้นที่อีอีซี หวังสปีดเศรษฐกิจไทยพุ่งขึ้นระดับโลก

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เตรียมจัดอีก 4 หลักสูตรสอดรับเทรนด์โลกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ "หุ่นยนต์ การบิน อินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (IOT) เกมและแอนิเมชั่น" อบรมครูและนักเรียนมัธยมปลายและอาชีวะใน 3 จังหวัดอีอีซี รู้เท่าทันโลก พร้อมทั้งสร้างเด็กต้นแบบเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 พร้อมเป็นแรงบันดาลใจและจุดประกายให้เพื่อนนักเรียนอยากเรียนรู้และยึดเป็นอาชีพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เชื่อมั่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ระดับโลกได้

OKMD เตรียมอีก 4 หลักสูตรความรู้ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี” ระดับเทรนด์โลก ให้ครู-นักเรียนพื้นที่อีอีซี

ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD สำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากที่ OKMD ได้จัดอบรมครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ในพื้นที่อีอีซี 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จำนวน 300 เพื่อให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain- based Learning) จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) และเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality: AR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญ เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อให้ครูนำไปขยายผลสอนนักเรียนต่อไป ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรมใหม่ สามารถนำไปประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจตัวเอง ทั้งนี้ เพื่อสร้างบุคลากรรองรับการเป็นฐานการผลิตซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตามนโยบายรัฐบาล โดยพบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีเหล่านี้มากขึ้น เนื่องจากได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง จึงช่วยให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอนเด็กในพื้นที่ได้ดีขึ้น โดยขณะนี้สถานศึกษาในพื้นที่อีอีซี 3 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่แล้ว เช่น หลักสูตรธุรกิจดิจิตอล และบางแห่งก็จะนำไปจัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กลุ่มเด็กนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษฉายแววอัจฉริยะ (Gifted & Talented) ด้วย ซึ่งเรามั่นใจว่าจะทำให้เด็กตื่นตัวในเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น

OKMD เตรียมอีก 4 หลักสูตรความรู้ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี” ระดับเทรนด์โลก ให้ครู-นักเรียนพื้นที่อีอีซี

ดร.อภิชาติ กล่าวต่อว่า ปีนี้ OKMD มีแผนจัดอบรมครูและนักเรียนในพื้นที่อีอีซี ครั้งที่ 2 ในอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้านี้ โดยจะเป็นการให้ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ การเพิ่มทักษะในกระบวนการความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมอง และสามารถต่อยอด ประดิษฐ์ คิดค้นงานด้านวิศวกรรมศาสตร์อีก 4 หลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศ อินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (Internet of Things : IoT) เกมและแอนิเมชัน ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้ด้านการบิน การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ การสร้างแอนิเมชัน และเป็นการเชื่อมโยงการทำงานของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ หรือหุ่นยนต์เข้าด้วยกันผ่านการสื่อสารออนไลน์ โดยจะเน้นการสร้างบุคลากรต้นแบบ ของสถานศึกษาในพื้นที่อีอีซี ที่เป็นครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวมทั้งเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ ระยะที่ 1 และ 2 ที่มีศักยภาพและมีความถนัดในด้านนี้ มาให้ความรู้และพัฒนาทักษะเพิ่มเติมให้สูงขึ้น เพื่อให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามารถโน้มน้าวความสนใจเพื่อนในโรงเรียน ให้เลือกเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษา ซึ่งจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะได้กำลังคนเพิ่มในสายวิชาชีพที่ขาดแคลน นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญคือเยาวชนที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่อีอีซีด้วย โดยตั้งเป้าไว้อย่างน้อย 1,000 คน

"ประเทศไทยในปัจจุบันติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์นวัตกรรมได้มากเท่าที่ควร เนื่องจากเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ หรือทักษะของเรายังไม่สูงพอเมื่อเทียบกับประเทศที่เจริญแล้ว หากเราสามารถสร้างคนที่มีความรู้และทักษะให้สูงเท่าทันโลก ในอนาคตเราก็สามารถสร้างนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าและบริการให้เป็นที่ต้องการของโลกได้มากขึ้น เราจะสามารถสร้างสรรค์ธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เทียบเท่าระดับโลกได้" ดร.อภิชาติ กล่าวทิ้งท้าย ***ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.okmd.or.th ***


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ