ทีโอที สัมมนาเรื่อง "TOT Rising Together Beyond The Digital Horizon" ปรับองค์กรให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง Digital Distruption

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 09:58:47 น.
กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--ทีโอที

เร็วๆ นี้ (18-19 ก.ค.62) ที่ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เป็นประธานการสัมมนาเรื่อง "TOT Rising Together Beyond The Digital Horizon" โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน ทีโอที เข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้ เพื่อร่วมประเมินวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และร่วมระดมสมองกำหนดเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจ ของ ทีโอที ปี 2563-2567 ทิศทางดำเนินธุรกิจ แผนงานโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และการพัฒนาองค์กรสู่ Digital Transformation มี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย นายสมชัย พัฒนพงษ์ชัย อดีตCOO,Garena Thailand และนายภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GET ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทรนด์เทคโนโลยี ความคาดหวังของลูกค้าและการแข่งขันในยุคดิจิทัล รวมถึงการปรับองค์กรให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง Digital Distruption

ข่าวที่เกี่ยวข้อง