TMBAM Eastspring ประกาศข่าวดีจ่ายปันผลกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible ครั้งแรก ในอัตรา 0.30 บาท

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday July 22, 2019 14:41 —ThaiPR.net

TMBAM Eastspring ประกาศข่าวดีจ่ายปันผลกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible ครั้งแรก ในอัตรา 0.30 บาท

กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--บลจ.ทหารไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ประกาศจ่ายปันผลกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (TMB-ES-APPF) ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย กำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ โดยนับเป็นการจ่ายปันผลเป็นครั้งแรกของกองทุนนี้ ในรอบระยะเวลาประมาณ 5 เดือนกว่านับจากการจัดตั้งกองทุน
ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring กล่าวว่า "TMBAM Eastspring ได้มุ่งมั่นในการคัดสรรผลิตภัณฑ์กองทุนรวมร่วมกับพันธมิตรระดับโลก เพื่อสร้างศักยภาพในการลงทุนของผู้ลงทุนชาวไทยเสมอมา โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible นับเป็นกองทุนแรกที่เราได้ออกร่วมกับ อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ (Eastspring) บริษัทจัดการลงทุนในภูมิภาคเอเชียของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล (Prudential) ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) กองทุนนี้มีนโยบายลงทุนใน REITs และหุ้นบริษัทจดทะเบียนในหมวดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในภูมิภาคแห่งการเติบโตอย่าง "เอเชีย แปซิฟิก" ผู้เชี่ยวชาญของเราและทาง Eastspring ได้เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของกองทุนนี้ และเห็นความสำคัญของสินทรัพย์ทางเลือก อย่างอสังหาริมทรัพย์ ในการช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในยามที่ตลาดมีความผันผวน หรือเป็นแหล่งในการสร้างโอกาสของกระแสรายได้ การประกาศจ่ายปันผลครั้งแรกในอัตราที่สูงถึง 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน พิสูจน์เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนในแง่ของกระแสเงินสดอีกด้วย ปัจจุบันกองทุนนี้มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) กว่า 5,312 ล้านบาท (ข้อมูลจาก www.tmbameastspring.com ณ 19 ก.ค. 2562)"
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible มีนโยบายลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียแปซิฟิก เช่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย รวมถึงไทย เป็นต้น มีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้งและมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยกองทุนนี้ TMBAM Eastspring จะมอบหมายให้อีสท์สปริงเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน โดย TMBAM Eastspring จะดูแลในด้านโครงสร้างการลงทุนของกองทุนและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยมีระยะเวลารับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการ (T+5)
สำหรับผู้สนใจลงทุนเพื่อโอกาสของผลตอบแทนจากทรัพย์สินทางเลือก สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com/asiapacific-property-fund/ หรือสอบถามข้อมูลกองทุนอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ TMBAM Eastspring โทร 1725 ในเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ ได้แก่ธนาคาร TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือตัวแทนการสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง

เกี่ยวกับ อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์
อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ คือบริษัทบริหารสินทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลแห่งสหราชอาณาจักร และบริหารจัดการการลงทุนในนามของผู้ลงทุนรายย่อยและผู้ลงทุนสถาบัน โดยเป็นหนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ด้วยสำนักงานในเอเชียมากถึง 10 แห่ง รวมทั้งสำนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป อีสท์สปริง บริหารสินทรัพย์จำนวน 138,000 ล้านปอนด์ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2561) และมอบโซลูชั่นด้านการลงทุนสำหรับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อาทิ หุ้น ตราสารหนี้ โซลูชั่นสำหรับสินทรัพย์ต่างๆ โครงสร้างพื้นฐาน และสินทรัพย์ทางเลือก อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ เป็นผู้ลงนามภายใต้ United Nations-supported Principles for Responsible Investment (PRI) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

เกี่ยวกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ก่อตั้งโดยมีธนาคารทีเอ็มบีเป็นแกนนำเมื่อตุลาคม 2539 โดยในเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทพรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย ลิมิเต็ด ในเครือของพรูเด็นเชียลแห่งสหราชอาณาจักร ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรหลักในการถือหุ้น (ร้อยละ 65) ร่วมกับธนาคารทีเอ็มบี (ร้อยละ 35) โดยในการบริหารงานปัจจุบันได้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทางอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ บริษัทจัดการลงทุนในเครือพรูเด็นเชียล เช่นกัน ปัจจุบัน TMBAM Eastspring บริหารสินทรัพย์ประเภทต่างๆกว่า 380,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2561)


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ