สคช. ตอบโจทย์ประเทศ พัฒนาคนในอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐาน

ข่าวทั่วไป Friday August 9, 2019 13:34 —ThaiPR.net

สคช. ตอบโจทย์ประเทศ พัฒนาคนในอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐาน

กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒวิชาชีพเห็นความสำคัญของการพัฒนาคนในอาชีพที่เข้ามาดูแลผู้สูงอายุ ต้องได้มาตรฐาน ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่เน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์และประมาณประชากรในปี 2583 ว่าจำนวนผู้สูงอายุในช่วงวัย 60-69 ปี จะเพิ่มสูงขึ้น 14% ช่วงวัย 70-79 ปี เพิ่มขึ้น 12% และช่วงอายุ 80-89 ปี เพิ่มขึ้น 6.1% ซึ่งถือเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเตรียมพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากการเตรียมพร้อมสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว การพัฒนาผู้สูงอายุให้มีศักยภาพสามารถพึ่งตนเองได้ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ขณะเดียวกันจำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น เพราะการบริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญของอาชีพ ความมีมาตรฐานในการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ
ดังนั้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ตั้งเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคน ซึ่งอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินการตามเป้าหมายเพื่อขานรับนโยบายรัฐบาล ที่ผ่านมา สคช. ได้ผลักดันและสนับสนุนให้คนในอาชีพได้เข้าสู่การประเมิน เพื่อตอบโจทย์สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุของไทย โดยได้มีการจัดประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2557 - 2562 ระดับชั้นคุณวุฒิ 1 - 4 มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 12,733 คน โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของคนให้มีกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ มีการประเมินตามเครื่องมือที่กำหนด เพื่อได้รับ "คุณวุฒิวิชาชีพ" รองรับความรู้ ความสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการภายในประเทศและระดับสากล ซึ่งปัจจุบันสถานพยาบาลหลายแห่ง และในธุรกิจบริการสุขภาพ ต่างสรรหาบุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพของผู้ที่สอบผ่านอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ จาก สคช. มาเป็นเครื่องการันตี ในอนาคตคาดว่าอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุจะเป็นที่ต้องการของสถานพยาบาลและธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น
ล่าสุด ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยเข้ารับการประเมินกับโรงเรียนพร้อมจิตบริบาล จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรรับรองฯ มีผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 670 คน คุณวุฒิชั้น 1 จำนวน 320 คน คุณวุฒิชั้น 3 จำนวน 30 คน รวม 350 คน
ทั้งนี้ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ในส่วนของผู้เข้ารับการประเมินได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง นำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับการทำงาน ผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับผลตอบแทนและความก้าวหน้าในอาชีพ เพิ่มโอกาสในอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ สามารถดูแลผู้สูงอายุและดูแลตัวเองอย่างถูกสุขลักษณะอนามัย ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลที่มุ่งให้ไทย Basic ADL Care (Elderly People's daily care activities)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ