WWF หนุนสถาบันการเงินไทยสร้างมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Tuesday August 13, 2019 13:27 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

WWF ให้การสนับสนุนสมาคมธนาคารไทยในการริเริ่มแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ในด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending)
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF ประเทศไทย ให้การต้อนรับต่อคำประกาศอย่างเป็นทางการของสมาคมธนาคารไทย วันที่ 13 สิงหาคม ในการนำ"แนวทางการดำเนินกิจการธนาคารเพื่อความยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ" มาปรับใช้ รวมถึงมีความยินดีต่อการประกาศความร่วมมือของธนาคารในประเทศไทยในการมุ่งเน้นให้การดำเนินงานด้านสินเชื่อเกิดขึ้นบนมาตรฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น
ภายใต้แนวทางการดำเนินกิจการธนาคารดังกล่าวมีการเสนอแนะให้ธนาคารคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร นอกจากนั้น ยังมีการริเริ่มการดำเนินการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) หรือ ESG ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินกิจการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ยังเน้นย้ำบทบาทที่สำคัญของภาคการธนาคารในการระดมเงินทุนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อต่อสู้กับความท้าทายและบรรเทาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบัน ดังที่สามารถเห็นได้จากผลกระทบรุนแรงที่มีต่อเศรษฐกิจจากภาวะน้ำท่วมและภัยแล้งอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประเทศไทยประสบในรอบหลายปีที่ผ่านมา
WWF ให้การสนับสนุนการร่างแนวทางการดำเนินกิจการดังกล่าว โดยให้ข้อมูลด้านหลักการและคำแนะนำที่อ้างอิงจากฐานข้อมูลขององค์กรอันช่วยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการของ ESG ซึ่งทาง WWF มีความยินดีที่เห็นว่าแนวทางการดำเนินกิจการนี้เน้นวิธีการดำเนินงานที่มีความรัดกุม โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการให้ธนาคารเพิ่มความโปร่งใสในการนำเสนอแผนการดำเนินงานหรือผลกระทบที่ชัดเจน ซึ่งความก้าวหน้าในการบูรณาการ ESG ของธนาคารนี้จะได้รับการวิเคราะห์และประเมินตามรายงานการประเมินความยั่งยืนของธนาคาร (SUSBA) ประจำปีที่ทาง WWF ได้จัดทำขึ้น
นางสาวพรฤดี ตังคเศรณี ผู้จัดการโครงการการเงินเพื่อความยั่งยืนของ WWF ให้ความเห็นว่า "แนวทางการดำเนินกิจการธนาคารเพื่อความยั่งยืนนี้จะปูทางให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในภาคการธนาคารของประเทศไทย เนื่องจากมีการระบุหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่เอื้อให้ธนาคารที่มีขนาดและการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์และการดำเนินงานของแต่ละธนาคารได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย นอกจากนี้ WWF ยังสนับสนุนให้ธนาคารใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการนำหลักการดำเนินงานด้านการสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบไปใช้กับองค์กร"
WWF จะยืดหยัดให้การสนับสนุนสถาบันการเงินในประเทศไทย ในการดำเนินการเพื่อไปสู่การเงินเพื่อความยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนด้านข้อมูล การฝึกอบรมและทรัพยากรต่างๆ เช่น จากกลุ่มพันธมิตรด้านองค์ความรู้ของแนวความคิดริเริ่มแห่งแนวทางการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งเอเชีย (the Asia Sustainable Finance Initiative: ASFI) เพื่อการดำเนินงานที่เป็นไปในแนวทางการปฏิบัติที่ดีในระดับสากล ตลอดจนนำเสนอวิธีการอันจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของไทยสามารถดำเนินงานได้อย่างประสบความสำเร็จและเกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนต่อไป

ความคิดริเริ่มแห่งแนวทางการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งเอเชีย หรือ ASFI
แนวความคิดริเริ่มแห่งแนวทางการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งเอเชีย (ASFI) ประกอบด้วยองค์กรที่มาจากหลายภาคส่วนที่มีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความสำคัญของภาคการเงินในการมีส่วนรังสรรค์ให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจอันสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) และความตกลงปารีส (the Paris Agreement) ASFI ส่งเสริมให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างบรรลุผลสำเร็จโดยยังคงรักษาต้นทุนทางธรรมชาติที่สังคมโดยรวมต้องพึ่งพาอาศัย อีกทั้ง ยังให้การสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนด้านอาหาร พลังงาน การคมนาคมขนส่ง และระบบโครงสร้างพื้นฐาน พันธมิตรด้านองค์ความรู้ของ ASFI ประกอบไปด้วย องค์กรในภาคการเงิน องค์กรวิชาการ และองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆ ซึ่งรวมตัวกันเพื่อช่วยขับเคลื่อนสถาบันการเงินให้เกิดการบูรณาการของหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.asfi.asia/
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF สำนักงานประเทศไทย ในฐานะองค์กรวิทยาศาสตร์ ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์มาอย่างยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ และ WWF ถือเป็นหนึ่งในองค์กรขนาดใหญ่ที่สุดระดับโลกที่มุ่งมั่นทำงานด้าน การอนุรักษ์ ปัจจุบัน WWF มีผู้สนับสนุนมากกว่า 5 ล้านคนจากทั่วโลกและเครือข่ายขององค์กรทำงานร่วมกันในกว่า 100 ประเทศ พันธกิจของ WWF คือการหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมชาติของโลกในเชิงลบ และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของโลก ที่มีมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างมีความสมดุลด้วยการอนุรักษ์สภาพชีววิทยาที่หลากหลาย และมุ่งทำงานเพื่อรักษา ทรัพยากรด้านพลังงานให้ถูกนำกลับมาใช้งานอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการทำงานเพื่อหยุดยั้งมลพิษและการบริโภค ที่เกินพอดี สามารถศึกษาข้อมูลการทำงานของเราเพิ่มเติมได้ที่ www.wwf.or.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ