TOT RUN for Life @ Phatthalung นักวิ่งทั่วประเทศกว่า 3 พันชีวิต ร่วมระดมทุน 1 ล้านบ. ซื้อเครื่องมือแพทย์มอบ รพ.พัทลุง พร้อมมอบทุนการศึกษา1.5 แสนบ. ให้เยาวชน TOT Young Club

ข่าวทั่วไป Monday August 26, 2019 16:22 —ThaiPR.net

TOT RUN for Life @ Phatthalung นักวิ่งทั่วประเทศกว่า 3 พันชีวิต ร่วมระดมทุน 1 ล้านบ. ซื้อเครื่องมือแพทย์มอบ รพ.พัทลุง พร้อมมอบทุนการศึกษา1.5 แสนบ. ให้เยาวชน TOT Young Club

กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--ทีโอที

TOT RUN for Life @ Phatthalung นักวิ่งทั่วประเทศกว่า 3 พันชีวิต ร่วมระดมทุน 1 ล้านบ. ซื้อเครื่องมือแพทย์มอบ รพ.พัทลุง พร้อมมอบทุนการศึกษา1.5 แสนบ. ให้เยาวชน TOT Young Club 25 สิงหาคม 2562 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล "TOT RUN for Life@ Phatthalung" ณ สะพานเฉลิมเกียรติ 80 พรรษา ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ทีโอที ประชาชนทั่วไป และเยาวชนโครงการ TOT Young Club ร่วมกิจกรรมกว่า 3 พันคน เพื่อระดมทุน 1,000,000 บาท ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพัทลุง และเพื่อเป็นทุนการศึกษา 150,000 บาท ให้กับเยาวชนโครงการ TOT Young Club โรงเรียนพนางตุง จ.พัทลุง และโรงเรียนในพื้นที่จัดกิจกรรม รวม 10 โรงเรียน
ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล "TOT RUN for Life @ Phatthalung" เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของ ทีโอที ทั้งนี้ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยของสถานพยาบาล ด้วยจำนวนประชากรและผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีกจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรไทย ขณะที่โรคภัยสมัยใหม่ก็มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้น การพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรองรับปัญหานี้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แม้จะได้รับอนุมัติงบจัดสรรจากรัฐบาล รวมทั้งมีความพยายามหลากหลายภาคส่วนให้การสนับสนุน แต่ก็ยังมีความขาดแคลนอีกมาก ซึ่งการจัดกิจกรรม TOT Run for Life@Phatthalung โดยความร่วมแรงร่วมใจของทั้งภาครัฐและภาคประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ในการระดมทุนทรัพย์สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพัทลุง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐรองรับคนไข้ภายในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง นับการเพิ่มโอกาสช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกจำนวนมาก
โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อนำไปพัฒนาให้บริการทางการแพทย์สำหรับประชาชน นอกจากนี้ การระดมทุนครั้งนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ทะเลน้อย-พนางตุง 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 ทุน เป็นเงิน 150,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต เป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม สอดคล้องกับนโยบายของประเทศในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพ
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ขอขอบคุณ ทีโอที ขอบคุณพนักงาน ทีโอที และผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน แทนชาวพัทลุงที่ได้ร่วมมือร่วมใจของทุกคนจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล โดย ในปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น สวนทางกับอุปกรณ์การแพทย์ที่มีสำหรับช่วยในการรักษาโรคต่าง ๆ ที่มีจำกัด การซื้อเครื่องมือแพทย์นับเป็นการกุศลที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งจะไปช่วยอีกหลายชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงขอขอบคุณแทนนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นการปลูกจิตสำนึกสร้างตัวอย่างของการ "ให้" เพื่อเยาวชนไทยได้สานต่อความดีต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพัทลุง เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยพัทลุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีเอกลักษณ์ ประเพณี ความมีมิตรไมตรี วิถีชีวิตท้องถิ่น และเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนในพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนเพิ่มขึ้นและยังสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
นางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ กล่าวว่า กิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล "TOT Run for life@Phatthalung" เป็นหนึ่งในโครงการ TOT Young Club ของ ทีโอที เพื่อให้พนักงาน ทีโอที และประชาชนทั่วไปได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพื่อสังคม ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนโครงการ TOT Young Club ได้มีส่วนในการสร้างความยั่งยืนและสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในการประชาสัมพันธ์สินค้าและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก ไปสู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนเข็มแข็งยิ่งขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals ใน 2 มิติ ของ ทีโอที คือด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจสำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรม3,500 คน แบ่งเป็น ประเภทฟันรัน (FunRun) จำนวน2,700คน ประเภทมินิมาราธอน (Mini Marathon Plus) จำนวน 500 คน และประเภทฮาร์ฟมาราธอน (Half Marathon) จำนวน 300 คน โดยรางวัลในการแข่งขันมอบให้สำหรับการแข่งขัน ประเภท Mini Marathon กับ Half Marathon โดยผู้เข้าเส้นชัยคนที่ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัล และมอบของที่ระลึกสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัยคนที่ 4–10 นอกจากนี้ โครงการ TOT Young Club ได้นำสินค้าชุมชนมาร่วมกิจกรรม จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนลำพะยา จังหวัดยะลา และชุมชนบ้านทรายขาว จังหวัดปัตตานี ชุมชนพนางตุง-ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง และ ชุมชนนาโยงเหนือ จังหวัดตรัง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ