หลักสูตร...เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ (Marketing Communication via Online and Social Medias)

ข่าวทั่วไป 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 10:44 น. —ThaiPR.net

หลักสูตร...เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ (Marketing Communication via Online and Social Medias)

เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ (Marketing Communication via Online and Social Medias)

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

12 กันยายน 2562

9.00 – 16.00

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

การสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์เป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์(Image) และ แบรนด์ (Brand) รวมถึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ดังนั้น การสื่อสารบนสื่อออนไลน์จึงเป็นงานที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการใช้ลูกเล่น หรือ เทคนิคในการสื่อสารที่กระตุ้นและกระตุกความต้องการภายในของลูกค้า หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์นี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมา เพื่อช่วยให้นักการตลาดและผู้สนใจทั่วไป ได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ ให้น่าสนใจ น่าติดตาม สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้อ่านได้ โดยผ่านการเรียนรู้เทคนิคและการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคของการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติในการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์

3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในการนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม

Module 1: เข้าใจถึงแก่นของสื่อออนไลน์

1. เอกลักษณ์เฉพาะตัวของสื่อออนไลน์แต่ละชนิดที่ควรรู้

 • Facebook
 • Youtube
 • Instagram และ
 • อื่นๆ

2. เจาะลึก.....วิเคราะห์ลูกค้า...ผู้เสพสื่อออนไลน์

 • ความคาดหวังของลูกค้าในการเสพสื่อออนไลน์
 • พฤติกรรมของลูกค้าในการเสพสื่อออนไลน์

Module 2: การสื่อสารด้วยเนื้อหาทางการตลาดที่ทรงคุณค่า (Marketing Content)

3. ภาพรวมการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

 • โครงสร้าง
 • ภาษาที่ใช้

4. เทคนิคการเขียนเนื้อหาที่เข้าถึงเข้าใจ และ โดนใจคนอ่าน

 • การตั้งวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
 • การสื่อสารด้วยวิธีการ "เหตุและผล"
 • การสื่อสารด้วยวิธีการ "สร้างอารมณ์ร่วม"
 • การสื่อสารด้วยวิธีการ "กระตุ้นให้เห็นปัญหา"
 • ศิลปะในการใช้รูปประกอบ เพื่อเสริมความน่าติดตาม

5. การสื่อสารที่ตอบสนอง เส้นทางการซื้อของลูกค้า Customer Journey

 • ความหมายของ Customer Journey
 • ตัวอย่างของ Customer Journey
 • เทคนิคในการสื่อสารที่สนอง Customer Journey

6. การตอบคำถามของลูกค้า

 • การตอบคำถามอย่างตรงจุดตรงประเด็น
 • การตอบคำถาม พร้อมการให้คำแนะนำ

Module 3: ปฏิบัติการ.....การสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์

7. กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหาทางการตลาดของธุรกิจที่น่าสนใจ

 • ความน่าสนใจ
 • ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
 • สิ่งที่ควรเพิ่มเติม

8. กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์เนื้อหาทางการตลาดของธุรกิจคุณ

 • ความน่าสนใจ
 • ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
 • สิ่งที่ควรเพิ่มเติม

9. กิจกรรมที่ 3 การสื่อสารเนื้อหาทางการตลาดของธุรกิจคุณ....ด้วยวิธีการใหม่ๆ

10. ข้อควรปฏิบัติอื่นๆ ในการสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้า

 • ความถี่ในการสื่อสารกับลูกค้า
 • ความสั้นยาวของสาร
 • การสร้างสารที่สื่อให้ติดใน Search Engine
 • การเชื่อมโยงการสื่อสารในทุกสื่อออนไลน์ของธุรกิจ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ