หลักสูตร...เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ (Marketing Communication via Online and Social Medias)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 28 สิงหาคม 2562 10:44:59 น.
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--ไฮโพเทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าแทนซี่
เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ (Marketing Communication via Online and Social Medias)
วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี
12 กันยายน 2562
9.00 – 16.00
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หลักการและเหตุผล

การสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์เป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์(Image) และ แบรนด์ (Brand) รวมถึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ดังนั้น การสื่อสารบนสื่อออนไลน์จึงเป็นงานที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการใช้ลูกเล่น หรือ เทคนิคในการสื่อสารที่กระตุ้นและกระตุกความต้องการภายในของลูกค้า

หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์นี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมา เพื่อช่วยให้นักการตลาดและผู้สนใจทั่วไป ได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ ให้น่าสนใจ น่าติดตาม สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้อ่านได้ โดยผ่านการเรียนรู้เทคนิคและการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคของการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติในการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์
3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในการนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อการฝึกอบรม
Module 1: เข้าใจถึงแก่นของสื่อออนไลน์
1. เอกลักษณ์เฉพาะตัวของสื่อออนไลน์แต่ละชนิดที่ควรรู้
- Facebook
- Youtube
- Instagram และ
- อื่นๆ
2. เจาะลึก.....วิเคราะห์ลูกค้า...ผู้เสพสื่อออนไลน์
- ความคาดหวังของลูกค้าในการเสพสื่อออนไลน์
- พฤติกรรมของลูกค้าในการเสพสื่อออนไลน์
Module 2: การสื่อสารด้วยเนื้อหาทางการตลาดที่ทรงคุณค่า (Marketing Content)
3. ภาพรวมการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
- โครงสร้าง
- ภาษาที่ใช้
4. เทคนิคการเขียนเนื้อหาที่เข้าถึงเข้าใจ และ โดนใจคนอ่าน
- การตั้งวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
- การสื่อสารด้วยวิธีการ "เหตุและผล"
- การสื่อสารด้วยวิธีการ "สร้างอารมณ์ร่วม"
- การสื่อสารด้วยวิธีการ "กระตุ้นให้เห็นปัญหา"
- ศิลปะในการใช้รูปประกอบ เพื่อเสริมความน่าติดตาม
5. การสื่อสารที่ตอบสนอง เส้นทางการซื้อของลูกค้า Customer Journey
- ความหมายของ Customer Journey
- ตัวอย่างของ Customer Journey
- เทคนิคในการสื่อสารที่สนอง Customer Journey
6. การตอบคำถามของลูกค้า
- การตอบคำถามอย่างตรงจุดตรงประเด็น
- การตอบคำถาม พร้อมการให้คำแนะนำ
Module 3: ปฏิบัติการ.....การสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์
7. กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหาทางการตลาดของธุรกิจที่น่าสนใจ
- ความน่าสนใจ
- ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
- สิ่งที่ควรเพิ่มเติม
8. กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์เนื้อหาทางการตลาดของธุรกิจคุณ
- ความน่าสนใจ
- ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
- สิ่งที่ควรเพิ่มเติม
9. กิจกรรมที่ 3 การสื่อสารเนื้อหาทางการตลาดของธุรกิจคุณ....ด้วยวิธีการใหม่ๆ
10. ข้อควรปฏิบัติอื่นๆ ในการสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้า
- ความถี่ในการสื่อสารกับลูกค้า
- ความสั้นยาวของสาร
- การสร้างสารที่สื่อให้ติดใน Search Engine
- การเชื่อมโยงการสื่อสารในทุกสื่อออนไลน์ของธุรกิจ
ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง