กปภ. รับรางวัลเลิศรัฐด้านสาขาบริการภาครัฐ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปี พ.ศ. 2562

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 15:41:21 น.
กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--การประปาส่วนภูมิภาค

ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขึ้นรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในประเภทนวัตกรรมการบริการ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานในพิธีงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 "Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน" วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค เมืองทองธานี ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีผลดำเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการให้เทียบเท่าสากลและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นเลิศโดย กปภ.ได้รับรางวัล สาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการ ระดับดี ได้แก่ผลงาน ชุดตรวจสอบแมงกานีสในน้ำแบบภาคสนาม (Mn –Aqua8 Test)

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เกิดจากการสำรวจแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเริ่มเสื่อมโทรมและมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะโลกร้อน รวมถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำดิบทำให้ปริมาณแมงกานีสที่สะสมอยู่ในชั้นดินใต้แหล่งน้ำ

อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตน้ำประปา จึงต้องมีการควบคุมปริมาณแมงกานีสให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กปภ.เขต 8 จึงได้พัฒนาชุดตรวจสอบแมงกานีสโดยการดัดแปลงแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบภาคสนามที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวก มีค่าความถูกต้องสูงและให้ผลทดสอบที่รวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในความสะอาดปลอดภัยของน้ำประปาตามโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กปภ. กับกรมอนามัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุก 12 เดือน เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าใน 74 จังหวัด จะได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐานเพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง