จิตเวชโคราช คว้ารางวัล “องค์กรดีศรีคุณธรรมโคราช”ประจำปี2562 ผู้รับบริการชื่นชม บุคลากรสุขใจ

ข่าวทั่วไป 25 กันยายน พ.ศ. 2562 14:45 น. —ThaiPR.net

รพ.จิตเวชนครราชสีมาได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบคุณธรรม ได้รับโล่รางวัล องค์กรดีศรีคุณธรรมโคราชประจำปี 2562 จากผลงานการปลูกฝังคุณธรรมให้บุคลากร 3 ประการ คือสติ-สมาธิ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพลังจิตอาสา ควบคู่การดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยทางจิตด้วยมาตรฐานความรู้ จรรยาบรรณวิชาชีพ ปรากฏผลลัพธ์เป็นลูกโซ่ ปัญหาร้องเรียนในรอบ 2 ปีลดลงเป็นศูนย์ คำชมเพิ่มถึง 216 ครั้ง เจ้าหน้าที่มีความสุขโดยรวมสูงถึงร้อยละ 85 ผู้ป่วยควบคุมอาการได้ดี

จิตเวชโคราช คว้ารางวัล “องค์กรดีศรีคุณธรรมโคราช”ประจำปี2562 ผู้รับบริการชื่นชม บุคลากรสุขใจ

วันนี้( 25 ก.ย.2562 ) ที่งานตลาดนัดคุณธรรม ณ สนามหน้าศาลากลางจ.นครราชสีมา นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(รพ.) จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ได้มอบหมายทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมของรพ.ฯ เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัล "องค์กรดีศรีคุณธรรมโคราช ประจำปี 2562 " จากว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นองค์กรต้นแบบคุณธรรม 4 ด้านคือพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจ.นครราชสีมา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งรพ.จิตเวชฯ เป็นหน่วยงานที่เป็นรพ.แห่งเดียวในจังหวัดที่ได้รับรางวัลนี้ครั้งแรก

จิตเวชโคราช คว้ารางวัล “องค์กรดีศรีคุณธรรมโคราช”ประจำปี2562 ผู้รับบริการชื่นชม บุคลากรสุขใจ

นายแพทย์กิตต์กวีกล่าวว่า รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ เนื่องจากเป็นรพ.เฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชประจำพื้นที่เขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์ดูแลครอบคลุม4 จังหวัดอีสานตอนล่าง ได้แก่นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ ให้บริการตามมาตรฐานด้วยความรู้และจรรยาบรรณในวิชาชีพโดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมให้บุคลากรทุกวิชาชีพที่มีจำนวน 380 คน ซึ่งคุณธรรมจะเปรียบเสมือนเป็นซอฟแวร์(Software)หรือโปรแกรมควบคุมจิตใจและพฤติกรรมของบุคลากรให้อยู่ในทิศทางที่ดี ตามแนวนโยบายของกรมสุขภาพจิตและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นรพ.คุณภาพและรพ.คุณธรรม เริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยมีคณะกรรมการคุณธรรมและชมรมจริยธรรมของรพ.เป็นแกนหลักดำเนินงานและพัฒนาต่อยอดมาอย่างต่อเนื่อง

จิตเวชโคราช คว้ารางวัล “องค์กรดีศรีคุณธรรมโคราช”ประจำปี2562 ผู้รับบริการชื่นชม บุคลากรสุขใจ

นายแพทย์กิตต์กวีกล่าวต่อว่า การพัฒนาคุณธรรมให้แก่บุคลากร ได้ใช้แนวทางสำคัญ 3 ประการประกอบด้วย 1. การฝึกสติและสมาธิ โดยใช้วิธีการรับรู้ลมหายใจเข้า-ออกของตัวเอง เริ่มก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้งและหลังเสร็จงาน ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที สติและสมาธิจะมีผลต่อสมองโดยตรง เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งด้านความคิด การกระทำ เจ้าหน้าที่จะรู้สึกจิตใจสบายและเป็นสุข ส่งผลดีต่อคุณภาพงาน คือทำงานด้วยความรอบคอบ ไม่วอกแวก ควบคุมอารมณ์และความคิดได้ ช่วยส่งเสริมการผ่อนคลายจิตใจ ลดความเครียดจากการทำงาน โดยขณะนี้ทุกแผนก จะติดตั้งตุ๊กตาสติ เป็นภาพการ์ตูนติดที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นสัญลักษณ์พักอารมณ์ ย้ำเตือนให้เจ้าหน้าที่มีสติอยู่ตลอดเวลา

จิตเวชโคราช คว้ารางวัล “องค์กรดีศรีคุณธรรมโคราช”ประจำปี2562 ผู้รับบริการชื่นชม บุคลากรสุขใจ

ประการที่2 คือการยึดหลักปรัชญาความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ไม่เบียดเบียนตัวเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม บุคลากรมีความใฝ่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและให้การดูแลผู้ป่วยทางจิตอย่างให้เกียรติ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมให้มีตลาดนัดสีเขียว จำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ เสริมรายได้และสร้างเสริมการมีสุขภาพดี ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตดีไปด้วย ประการที่ 3 คือการใช้พลังจิตอาสา ส่งเสริมการใส่ใจต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งผลของการเป็นผู้ให้นั้นจะทำให้เกิดความปิติสุข เกิดความเสียสละ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีมดียิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้บุคลากรได้ร่วมกันพัฒนาให้พื้นที่ในรพ.มีความร่มรื่น สวยงาม ให้เอื้อต่อการฟื้นฟูจิตใจของผู้ป่วยทางจิตด้วย

นายแพทย์กิตต์กวีกล่าวต่อไปว่า ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณธรรมให้แก่บุคลากร เกิดการเปลี่ยนแปลงในปี 2562 แบ่งเป็น 3 ด้าน คือด้านบุคลากร พบมีค่าคะแนนความสุขโดยรวมอยู่ในระดับปกติร้อยละ 85 ด้านพฤติกรรมบริการและ ความโปร่งใส พบว่าปัญหาการร้องเรียนในรอบ 2 ปีมานี้ลดลงเป็นศูนย์ ขณะเดียวกันได้รับคำชมจากประชาชนมากขึ้น จาก200 ครั้งในปีที่ผ่านมา เพิ่มเป็น 216 ครั้งในปีนี้ ส่วนใหญ่ประทับใจเรื่องพฤติกรรมบริการ คำพูด ผู้ใช้บริการพึงพอใจคุณภาพบริการสูงถึงร้อยละ 95 เครือข่ายบริการในเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์พึงพอใจร้อยละ 95 และด้านคุณภาพมาตรฐานดูแลรักษาพบว่าสามารถให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในระยะอาการทางจิตกำเริบรุนแรงให้สงบลงภายใน 2 สัปดาห์ ได้สูงถึงร้อยละ 93 สามารถบริหารจัดการผู้ป่วยเป็นรายกรณีอย่างเข้าอกเข้าใจบริบทผู้ป่วยและญาติมากขึ้น ทำให้ผู้ป่วยจิตเวชมีอาการสงบและไม่ก่อความรุนแรงซ้ำภายใน1 ปีได้ครอบคลุมร้อยละ 98 สังคมเข้าใจและเกิดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ