เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ให้แก่สถานประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ข่าวทั่วไป Wednesday October 9, 2019 11:03 —ThaiPR.net

เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ให้แก่สถานประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กรุงเทพฯ--9 ต.ค.--สพร.22 นครศรีธรรมราช

ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงานและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถานประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยในปีที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบกิจการ SME ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 – 200 คนจำนวน 1 แห่ง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP จำนวน 4 แห่ง โดยสถานประกอบกิจการ และกลุ่ม OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะมีทีมที่ปรึกษาเข้าให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง เพื่อศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อประเมินปัญหาที่พบตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อกำหนดวิธีการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 12 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับพนักงานและผู้ประกอบกิจการให้มีความรู้และทักษะ โดยเน้นความรู้ให้กับพนักงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และองค์ความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามแนวทาง STEM Workforce พัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถในการทำงานของพนักงานให้มีมาตรฐาน และมีความหลากหลาย (Multi Skill Development) สามารถปฏิบัติงานได้มากกว่า 1 ประเภท พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานและสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ เพื่อลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และนำแนวทางวิธีปฏิบัติในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการเป็นต้นแบบในสายการผลิตอื่นต่อไป
ทั้งนี้ หากนายจ้างหรือสถานประกอบกิจการ SME สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7539 9297


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ