สพร. 22 นครศรีธรรมราช ปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบกิจการ

ข่าวทั่วไป 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 11:13 น. —ThaiPR.net

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 28 บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมาตรา 28(1) และ (2) บัญญัติให้ใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อให้กู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการได้รับจากการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 1. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมสามารถนำไปยกเว้นภาษีได้ร้อยละร้อย 2. จำนวนลูกจ้างที่ได้รับการฝึกอบรมนำไปยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3. ลูกจ้างได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดต้นทุนการผลิต

สอบถามรายละเอียดการกู้ยืม เพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 79 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรี – ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7539-9297


แท็ก สพร.  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ