ม.ศรีปทุม ปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (รุ่นที่1)

ข่าวทั่วไป Wednesday October 16, 2019 16:25 —ThaiPR.net

ม.ศรีปทุม ปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (รุ่นที่1)

กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ศูยน์กฎหมายศรีปทุม ปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.บางเขน (รุ่นที่1)
ศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.บางเขน (รุ่นที่1) โดยมี อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับ และอาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม กล่าวรายงาน
จากนั้น ท่านอาจารย์ชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานพิธี ให้เกียรติกล่าวปาฐกถา พร้อมอธิบายความเป็นมาและความสำคัญของหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.บางเขน (รุ่นที่1) พร้อมเปิดการอบรม แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องปัทมา ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา
อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม กล่าวว่า โครงการหลักสูตรฯนี้ จัดการอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักกฎหมายในระดับประกาศนียบัตรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะในการปรับใช้กฎหมาย สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง ให้แก่ผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชนซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงาน แต่ยังขาดความรู้ในทางวิชาการ ที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาที่ตนประสบในการทำงานต่อไป
อาจารย์นิติ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรการอบรมฯดังกล่าว มีระยะเวลาการอบรมในทุกวันอังคาร ถึงวันพฤหัสบดี ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 และผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้าร่วมการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของเวลาทั้งหมด ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับการอบรมภาควิชาการและภาคปฏิบัติ 6 กลุ่มวิชา รวม 363 ชั่วโมง ได้แก่ กลุ่มวิชาหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน กลุ่มวิชากฎหมายปกครองภาคทั่วไป กลุ่มวิชากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กลุ่มวิชากฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง กลุ่มวิชาคดีปกครองเฉพาะด้าน และกลุ่มวิชาภาคฝึกปฏิบัติ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ