ม.ศรีปทุม ปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (รุ่นที่1)

ข่าวทั่วไป 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 16:25 น. —ThaiPR.net

ศูยน์กฎหมายศรีปทุม ปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.บางเขน (รุ่นที่1) ศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.บางเขน (รุ่นที่1) โดยมี อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับ และอาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม กล่าวรายงาน

ม.ศรีปทุม ปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (รุ่นที่1)

จากนั้น ท่านอาจารย์ชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานพิธี ให้เกียรติกล่าวปาฐกถา พร้อมอธิบายความเป็นมาและความสำคัญของหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.บางเขน (รุ่นที่1) พร้อมเปิดการอบรม แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องปัทมา ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม กล่าวว่า โครงการหลักสูตรฯนี้ จัดการอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักกฎหมายในระดับประกาศนียบัตรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะในการปรับใช้กฎหมาย สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง ให้แก่ผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชนซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงาน แต่ยังขาดความรู้ในทางวิชาการ ที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาที่ตนประสบในการทำงานต่อไป

ม.ศรีปทุม ปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (รุ่นที่1)
อาจารย์นิติ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรการอบรมฯดังกล่าว มีระยะเวลาการอบรมในทุกวันอังคาร ถึงวันพฤหัสบดี ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 และผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้าร่วมการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของเวลาทั้งหมด ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับการอบรมภาควิชาการและภาคปฏิบัติ 6 กลุ่มวิชา รวม 363 ชั่วโมง ได้แก่ กลุ่มวิชาหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน กลุ่มวิชากฎหมายปกครองภาคทั่วไป กลุ่มวิชากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กลุ่มวิชากฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง กลุ่มวิชาคดีปกครองเฉพาะด้าน และกลุ่มวิชาภาคฝึกปฏิบัติ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ