มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปั้นคนรุ่นใหม่ บรรจุหลักสูตรวัยใส ใจสะอาด (Youngster with good heart) ใส่ในชั้นเรียน

ข่าวทั่วไป 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 14:18 น. —ThaiPR.net

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปั้นคนรุ่นใหม่ บรรจุหลักสูตรวัยใส ใจสะอาด (Youngster with good heart) ใส่ในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะที่ได้รับรางวัลคุณธรรมและความโปร่งใสถึง 2 ปีซ้อนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายใต้การบริหารของผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ที่กำหนดนโยบายค่านิยมดังกล่าวก็เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในองค์กร จึงได้มอบหมายให้มีหลักสูตรวัยใส ใจสะอาด (Youngster with good heart) ใส่ในชั้นเรียนด้วย เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีครบทั้งคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคม

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปั้นคนรุ่นใหม่ บรรจุหลักสูตรวัยใส ใจสะอาด (Youngster with good heart) ใส่ในชั้นเรียน

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวถึงที่มาของการกำหนดให้มีหลักสูตรวัยใส ใจสะอาด (Youngster with good heart) ใส่ในชั้นเรียนว่า "ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 มีการยกระดับสู่สถาบันการศึกษา เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยในระดับหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเห็นความสำคัญนี้ จึงได้ประสานความร่วมมือกับ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการสร้างหลักสูตรและองค์ความรู้ให้แก่คณาจารย์ในสถาบันในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวัยใส ใจสะอาด (Youngster with good heart) ใส่ในชั้นเรียน โดยตั้งเป้าหมายให้ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์เป็นหนึ่งกำลังสำคัญในการเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริตในสังคม"

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปั้นคนรุ่นใหม่ บรรจุหลักสูตรวัยใส ใจสะอาด (Youngster with good heart) ใส่ในชั้นเรียน

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารและคณาจารย์ของสถาบัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรวัยใส ใจสะอาด (Youngster with good heart) โดยได้รับคำแนะนำด้านเนื้อหาเป็นอย่างดีจาก ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) อาทิ การปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต การยกระดับดัชนีสร้างพลเมืองดีในสังคม และการปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง เป็นต้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ