ภาพข่าวก.ล.ต. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาส่งเสริมภาคธุรกิจจ้างงานที่หลากหลาย เปิดรับความแตกต่างของบุคคล (Diversity and Inclusion)

ข่าวเศรษฐกิจ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 15:43 น. —ThaiPR.net

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับ United Nations Development Programme (UNDP) และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation Foundation) จัดประชุมสัมมนา "Able to Create Change: Business Network Meeting on Employing Women Living with Disability" ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้บริษัทขนาดใหญ่มีการจ้างงานสตรีและผู้พิการ และลดการกีดกันในกระบวนการจ้างงาน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคธุรกิจที่จะมาเป็นผู้นำในเรื่องการจ้างงานที่ยอมรับและเห็นถึงคุณค่าความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐและเอกชนกว่า 70 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

ภาพข่าว: ก.ล.ต. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาส่งเสริมภาคธุรกิจจ้างงานที่หลากหลาย เปิดรับความแตกต่างของบุคคล (Diversity and Inclusion)

ทั้งนี้ นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "Diversity and inclusion in the 21st century" ซึ่งให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการยอมรับในความหลากหลาย การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมในสังคม โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการ เพื่อนำไปสู่สังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง ก.ล.ต. ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ในการกำกับและพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ