วธ.เดินหน้าพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปรับโฉมแหล่งเรียนรู้-ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส่งเสริมตลาดประชารัฐ ชงผลการใช้พลัง “บวร”เป็นกลไกขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม สร้างคนดี-สังคมดี เข้าครม.

ข่าวท่องเที่ยว Tuesday November 12, 2019 09:15 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--กระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2562 พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2562 โดยได้เยี่ยมชมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดไชยชุมพลชนะสงครามอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า เมืองเก่าและสองฝั่งลำน้ำแม่กลอง ณ โรงงานกระดาษ จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางและภาคกลางตอนล่าง 1 เข้าร่วม นายอิทธิพล กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จ.กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ และมีการสืบทอดความเจริญรุ่งเรืองจากยุค "อารยธรรมทวารวดี" อายุกว่า 1,400 ปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีศาสนสถานสำคัญ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณสถานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก อาทิ ด่านเจดีย์สามองค์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เส้นทางรถไฟสายมรณะ สะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี เมืองโบราณบ้านคูบัว วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี เมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีหลากหลายสืบทอดประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่ 1.เร่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี เช่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี โบราณสถานกำแพงเมืองสุพรรณบุรี เมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โบราณสถานวัดขนอน จ.ราชบุรี 2.ประกาศขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ในโครงการ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" ที่เป็นต้นไม้ที่มีอายุ 100 ปี และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีต้นไม้ใหญ่ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นรุกขมรดกของแผ่นดินรวม 9 ต้น อาทิ ต้นจามจุรีอลังการ จ.กาญจนบุรี ต้นมะขามยักษ์ จ.สุพรรณบุรี ต้นโพธิ์ จ.ราชบุรี เป็นต้น 3.ส่งเสริมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่ชุมชนผลิตขึ้นและแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนทั้งสินค้าทางวัฒนธรรม สินค้าเกษตรและอาหาร อาทิ ตลาดไทย ตลาดธรรม วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี กาดวิถีชุมชนคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรี จ.ราชบุรี ตลาดร่มไม้ชายน้ำ วัดพระลอย จ.สุพรรณบุรี 4.ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 16 รายการ เช่น หนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี เพลงอีแซว จ.สุพรรณบุรี การเล่นสะบ้า จ.กาญจนบุรี เป็นต้น และ 5.ยกระดับเทศกาลประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักระดับชาติและนานาชาติ เช่น งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ช่วยสร้างรายได้สู่ประชาชนและท้องถิ่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี 2562 จนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จำนวนกว่า 9 ล้านคน มูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 24,300 ล้านบาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี วธ.จะนำเสนอรายงานการดำเนินงานแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวีดิทัศน์และแนวทางการใช้ทุนทางวัฒนธรรมและพลัง "บวร" เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างคุณค่าทางสังคม ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ให้ที่ประชุมครม.รับทราบในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และเป็นการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) โดยใช้พลัง "บวร" ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างคนดี สังคมดี รวมถึงเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐบาล โดยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีชุมชนคุณธรรมฯ ทั้งหมด 669 ชุมชน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ