“ของขวัญเพื่อชีวิต” ของขวัญแห่งการให้...จะไม่สูญเปล่า ท็อปส์ จับมือ ศิริราช ส่งความสุขยิ่งใหญ่สู่คนนับล้าน ทุกกระเช้าของขวัญมีส่วนร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday November 12, 2019 11:19 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จากผลสำรวจการเข้าถึงทรัพยากรทางสาธารณสุข ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า จำนวนแพทย์เมื่อเทียบกับประชากรของประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.5 ต่อ 1,000 คน ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำว่าระดับที่จะให้บริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงอยู่ที่ 4.5 ต่อ 1,000 คน ซึ่งพบว่าประเทศไทยยังขาดแคลนแพทย์ และการเข้าถึงทรัพยากรทางสาธารณสุข โครงการ "ของขวัญเพื่อชีวิต" เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทวีคูณความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ เป็นความสุขยิ่งใหญ่จากใจดวงเล็ก ๆ สู่ผู้คนนับล้าน เป็นของขวัญแห่งการรักษาทุกกระเช้านำเงินรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้น เป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา เป็นการสนับสนุนการสร้างบุคลากรทางการแพทย์และการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า "คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล นอกจากจะมีพันธกิจที่จะจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ยังมุ่งให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศรวมถึงต้องการพัฒนายกระดับด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยทุกคนซึ่งศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จ.นครปฐม ได้สานต่อพันธกิจโดยการกระจายการบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขสู่ชุมชนชานเมืองและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนทางการแพทย์ งานวิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งการสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 จะช่วยเพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยทั้งในและนอกศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัย และเข้ารับการรักษา ทั้งนี้ต้องใช้งบประมาณการก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์รวมประมาณ 850 ล้านบาท ได้รับงบจากรัฐบาล 500 ล้านบาท โดยที่ทางศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกต้องระดมทุนเพิ่ม เมื่อแล้วเสร็จ จะเป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างคนให้เติบโตเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป สำหรับ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ นับเป็นพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนด้านระดมทุนให้กับโครงการ ต่างๆ ที่ศิริราชดำเนินการมาโดยตลอด นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เปิดเผยว่า "บริษัทฯ ยังคงเน้นย้ำนโยบายด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับช่วยเหลือสังคมในทุกมิติ โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเท่าเทียมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งบริษัทฯได้ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยายาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังมาถึง บริษัทฯ จัดแคมเปญ Season's Giving 2020 : GIVING THE GREATEST HAPPINESS สุขยิ่งใหญ่จากใจเล็ก ๆ ที่ต้องการสื่อสารถึงความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนของกลุ่มคนจากทุกๆภาคส่วน ทั้งผู้ผลิตสินค้า ผู้จำหน่ายสินค้า ผู้ซื้อ ผู้รับ และการส่งความสุขคืนกลับสู่สังคม โครงการ "ของขวัญเพื่อชีวิต" จึงเกิดขึ้นเพื่อต้องการให้กระเช้าปีใหม่เป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมส่งความสุขยิ่งใหญ่จากใจเล็กๆ ให้กับผู้คนนับล้าน เป็นของขวัญแห่งการรักษา เมื่อซื้อกระเช้าของขวัญที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2) และเชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนผ่านเซ็นเพย์ที่จุดแคชเชียร์ และ กล่องบริจาคที่ร้านเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ทุกสาขา และอีกหนึ่งแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตนอกเหนือจากด้านสาธารณสุขแล้ว คือ การสานต่อความยั่งยืนด้านอาชีพ รายได้ให้กับเกษตรกร ความยั่งยืนต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมโดยคัดสรรผลิตภัณฑ์จาก 140 ชุมชนใน 49 จังหวัดทั่วประเทศ เช่น ผลไม้ สินค้าแปรรูป ,กระเช้าจากกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น จ.อ่างทอง, วิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง จ.นครปฐม ,ผ้าทอมือจากวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง, ผ้าขาวม้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเย็บกระเป๋าบ้านท่าช้าง จ.ยโสธร, ถุงกระจูดจากกลุ่มแปรรูปจากกระจูดบ้านเนินธัมมัง จ.นครศรีธรรมราช ,ผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวไทยภูเขา ในโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย ฯลฯ ทำให้กระเช้าของขวัญทุกใบของเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ เปี่ยมล้นด้วยคุณค่า สร้างความภาคภูมิใจให้ผู้มอบและถูกใจผู้รับ รศ.นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กล่าวว่า "โครงการสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้ป่วยโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางที่ไม่ซับซ้อนในพื้นที่ เขต 5 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด นครปฐม, ราชบุรี, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ ได้จำนวนมากขึ้นและเต็มประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ซึ่งจากเดิมมีเตียงผู้ป่วยเพียง 60 เตียง โดยวางแผนจะเพิ่มเป็น 200 เตียง ซึ่งจะสามารถช่วยดูแลและรองรับผู้ป่วยใน และผู้ป่วยหนักในห้องไอซียูได้มากขึ้น โดยปัจจุบันศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการ 350,000 คนต่อปี ซึ่งคาดการณ์ว่าเมื่อก่อสร้างอาคารส่วนขยาย ระยะที่ 2 แล้วเสร็จ ในปี 2564 จะทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 700,000 คนต่อปี มาร่วมส่งความสุขยิ่งใหญ่จากใจดวงเล็ก ๆ สู่คนนับล้าน ผ่านโครงการ "ของขวัญด้วยชีวิต" เพียงซื้อกระเช้าของขวัญที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 หรือ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ่านเซ็นเพย์ที่จุดแคชเชียร์และกล่องบริจาค ณ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ